GTC

§ 1 Toepassingsgebied, definities

(1) De zakelijke relatie tussen TEMPULSE.GLOBAL, vertegenwoordigd door Bernd Ferber (T8 Maple Avenue Stillorgan/Sandyford Industrial Estate Co Dublin A94RT20 Ireland) hierna te noemen “Leverancier”) en de Klant wordt uitsluitend beheerst door de volgende Algemene Voorwaarden in de versie die geldig is op het moment van de bestelling. Afwijkende algemene voorwaarden van de klant worden niet erkend, tenzij de leverancier uitdrukkelijk en schriftelijk instemt met de geldigheid ervan.

(2) De klant is een consument voor zover het doel van de bestelde leveringen en diensten niet hoofdzakelijk kan worden toegeschreven aan zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit. Een ondernemer is daarentegen elke natuurlijke of rechtspersoon of vennootschap met rechtsbevoegdheid die bij het sluiten van de overeenkomst handelt in de uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

§ 2 Sluiting van het contract

(1) De klant kan producten selecteren uit het assortiment van de aanbieder en deze verzamelen in een zogenaamd winkelmandje met behulp van de knop “Toevoegen aan winkelmandje”. Nadat de klant op de knop “Afrekenen” heeft gedrukt, kan hij zijn persoonlijke gegevens selecteren (naam, adres, leverings- en factuuradres, betaalmethode). In de laatste stap krijgt de klant zijn invoergegevens en de producten die hij heeft geselecteerd te zien op de pagina “Controleren en bestellen”. De klant kan wijzigingen aanbrengen met de knop “Bewerken”. Door op de knop “Nu kopen” te klikken, dient de klant een bindend verzoek in om de goederen in het winkelmandje te kopen. Het verzoek kan echter alleen worden ingediend en verzonden als de klant de bestelling bevestigt door op de knop

“Algemene voorwaarden accepteren” om deze contractuele voorwaarden te accepteren en ze daarmee op te nemen in zijn sollicitatie.

(2) De aanbieder stuurt de klant vervolgens een automatische ontvangstbevestiging per e-mail, waarin de bestelling van de klant nogmaals wordt vermeld en die de klant kan afdrukken met behulp van de functie “Afdrukken”. De automatische ontvangstbevestiging documenteert alleen dat de bestelling van de klant is ontvangen door de provider en vormt geen acceptatie van de aanvraag. Het contract komt pas tot stand wanneer de aanbieder een verklaring van aanvaarding afgeeft, die in een aparte e-mail (orderbevestiging) wordt verstuurd. In deze e-mail of in een aparte e-mail, maar ten laatste bij levering van de goederen, wordt de contracttekst (bestaande uit de bestelling, AV en orderbevestiging) door ons op een duurzame gegevensdrager (e-mail of papieren afdruk) naar de klant gestuurd (contractbevestiging).

De tekst van het contract wordt opgeslagen in overeenstemming met de regelgeving inzake gegevensbescherming.

(3) Het contract wordt in het Duits gesloten.

§ 3 Levering, beschikbaarheid van goederen

(1) Door ons opgegeven levertijden worden berekend vanaf het moment van onze orderbevestiging, onder voorbehoud van voorafgaande betaling van de koopprijs. Als voor de betreffende goederen in onze online shop geen of geen afwijkende levertijd is aangegeven, bedraagt de levertijd 5 dagen.

(2) Indien geen exemplaren van het door de klant geselecteerde product beschikbaar zijn op het ogenblik van de bestelling van de klant, zal de leverancier de klant hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen in de orderbevestiging. Indien het product permanent niet beschikbaar is, ziet de leverancier af van het afgeven van een aanvaardingsverklaring. In dit geval wordt er geen contract gesloten.

(3) Indien het door de klant in de bestelling gespecificeerde product slechts tijdelijk niet beschikbaar is, zal de leverancier de klant hiervan ook onmiddellijk op de hoogte brengen in de orderbevestiging.

(4) Er zijn geen leveringsbeperkingen: De leverancier levert aan klanten wereldwijd.

§ 4 Eigendomsvoorbehoud

De geleverde goederen blijven eigendom van de leverancier tot volledige betaling heeft plaatsgevonden.

§ 5 Prijzen, verzendkosten en omboeken

(1) Alle prijzen die op de website van de aanbieder worden vermeld, zijn inclusief de toepasselijke wettelijke btw.

(2) Als je verhinderd bent, bieden we je de mogelijkheid om het evenement om te boeken. De door ons hiervoor gemaakte kosten worden in rekening gebracht (499,- Euro TEMPULSE.GLOBAL CORPORATE-TRAINING, 199,- Euro TEMPULSE.GLOBAL DIGITAL ONLINE-TRAINING). De omboekingskosten zijn inclusief wettelijke BTW.

In ruil daarvoor kun je het evenement flexibel aanpassen aan de data van jouw voorkeur. Let op! Dit is alleen mogelijk als de “gewenste datum” nog niet volgeboekt is.

(3) De overeenstemmende verzendingskosten worden aan de klant meegedeeld in de bestelbon en zijn ten laste van de klant, tenzij de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht. Vanaf een bestelwaarde van 40 EUR levert de leverancier gratis aan de klant.

(4) De goederen worden verzonden door een pakketdienst. Het verzendrisico wordt gedragen door de aanbieder als de klant een consument is.

(5) In geval van annulering draagt de klant de directe kosten van de retourzending.

§ 6 Betalingsmodaliteiten

(1) De klant kan vooraf betalen via paypal plus of SOFORT Überweisung.

(2) De klant kan de in zijn gebruikersaccount opgeslagen betaalmethode op elk moment wijzigen.

(3) Op uitdrukkelijk verzoek van de klant is het mogelijk een betalingsovereenkomst in termijnen aan te vragen (plus een eenmalige toeslag van 5% op het netto totaalbedrag). Indien de aanbieder hiermee instemt, dient het factuurbedrag in dat geval in drie opeenvolgende maandelijkse termijnen van elk 1/3 te worden betaald, uiterlijk op de

15e van de maand. Bij te late betaling is het totale bedrag onmiddellijk verschuldigd.

§ 7 Garantie op materiële gebreken, garantie

(1) De leverancier is aansprakelijk voor materiële gebreken volgens de geldende wettelijke bepalingen, in het bijzonder §§ 434 e.v. BGB. BGB. De garantieperiode voor goederen die door de leverancier aan ondernemers worden geleverd, bedraagt 12 maanden.

(2) Een bijkomende garantie bestaat enkel voor de goederen geleverd door de leverancier indien dit uitdrukkelijk vermeld werd in de orderbevestiging voor het desbetreffende artikel.

§ 8 Aansprakelijkheid

(1) Schadeclaims van de klant zijn uitgesloten. Uitgesloten hiervan zijn schadeclaims van de klant die voortvloeien uit letsel aan leven, lichaam of gezondheid of uit de schending van essentiële contractuele verplichtingen (kardinale plichten) evenals aansprakelijkheid voor andere schade op basis van een opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim door de aanbieder, zijn wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten. Essentiële contractuele verplichtingen zijn verplichtingen waarvan de nakoming noodzakelijk is om het doel van het contract te bereiken.

(2) In het geval van een schending van wezenlijke contractuele verplichtingen is de Aanbieder alleen aansprakelijk voor de contracttypische, voorzienbare schade als deze werd veroorzaakt door eenvoudige nalatigheid, tenzij de schadeclaims van de Klant zijn gebaseerd op letsel aan leven, lichaam of gezondheid.

(3) De beperkingen van de leden 1 en 2 gelden ook voor de wettelijke vertegenwoordigers en plaatsvervangers van de dienstverrichter indien vorderingen rechtstreeks tegen hen worden ingesteld.

(4) De uit de leden 1 en 2 voortvloeiende aansprakelijkheidsbeperkingen zijn niet van toepassing indien de leverancier het gebrek bedrieglijk heeft verzwegen of een garantie voor de kwaliteit van de zaak heeft aangenomen. Hetzelfde geldt indien de leverancier en de klant een overeenkomst hebben bereikt over de kwaliteit van het artikel.

De bepalingen van de Product Liability Act blijven onaangetast.

§ 9 Annuleringsvoorwaarden

(1) Consumenten hebben in het algemeen een wettelijk herroepingsrecht bij het sluiten van een transactie op afstand, waarover de aanbieder hieronder informatie verstrekt volgens het wettelijk model. De uitzonderingen op het herroepingsrecht zijn geregeld in paragraaf (2). Een voorbeeld van een annuleringsformulier is te vinden in paragraaf (3).

Annuleringsvoorwaarden

Recht op annulering

Je hebt het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgaaf van reden te annuleren.

De annuleringstermijn is veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde partij, die niet de vervoerder is, de goederen in ontvangst heeft genomen.

Om het recht op annulering uit te oefenen, moet u TEMPULSE.GLOBAL, vertegenwoordigd door Bernd Ferber , T8 Maple Avenue Stillorgan/Sandyford Industrial Estate Co Dublin A94RT20 Ireland, E-Mail: widerruf@tempulse.global) op de hoogte stellen van uw beslissing om deze overeenkomst te annuleren door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief per post of e-mail). U kunt het bijgevoegde modelformulier voor annulering gebruiken, maar dit is niet verplicht.

Om aan de annuleringstermijn te voldoen, is het voldoende dat u uw kennisgeving van de uitoefening van uw annuleringsrecht verstuurt voordat de annuleringstermijn afloopt.

Gevolgen van annulering

Als u dit contract herroept, betalen wij u alle betalingen terug die wij van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit uw keuze voor een andere leveringswijze dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering), zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan 14 dagen vanaf de dag waarop wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing om dit contract te herroepen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht.

We kunnen weigeren je geld terug te betalen totdat we de goederen hebben teruggekregen of totdat je hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, afhankelijk van wat het eerst gebeurt.

U moet de goederen onmiddellijk aan ons retourneren of overhandigen en in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen vanaf de dag waarop u ons hebt geïnformeerd over de annulering van dit contract. Aan de termijn is voldaan als u de goederen verzendt voordat de termijn van veertien dagen is verstreken.

Jij draagt de directe kosten voor het terugsturen van de goederen.

Je hoeft alleen te betalen voor waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies te wijten is aan een behandeling van de goederen die niet nodig is om de staat, eigenschappen en functionaliteit ervan te controleren.

(2) Het herroepingsrecht is niet van toepassing op overeenkomsten voor de levering van audio- of video-opnamen of computersoftware in een verzegelde verpakking indien het zegel na de levering is verwijderd, noch op overeenkomsten voor de levering van kranten, tijdschriften of tijdschriften, met uitzondering van abonnementsovereenkomsten.

(3) De aanbieder verstrekt de volgende informatie over het modelformulier voor annulering in overeenstemming met de wettelijke bepalingen:

Voorbeeld annuleringsformulier

(Als je het contract wilt annuleren, vul dan dit formulier in en stuur het terug).

Naar [TEMPULSE.GLOBAL, vertegenwoordigd door

Bernd Ferber

T8 Esdoornlaan

Industrieterrein Stillorgan/Sandyford

Dublin A94RT20

Ierland]:

Ik/wij (*) annuleren hierbij de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende goederen (*)/het leveren van de volgende dienst (*)

Besteld op (*)/ontvangen op (*)

Naam van de consument(en)

Adres van de consument(en)

Handtekening van de consument(en) (alleen voor kennisgeving op papier)

datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is

§ 10 Gegevensbescherming

TEMPULSE.GLOBAL, vertegenwoordigd door Bernd Ferber en zijn team, geeft uw gegevens in geen geval door aan derden voor hun commercieel gebruik.

Wij verbinden ons ertoe om in het kader van de boeking door de klant en de verwerking van de boeking de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming na te leven, in het bijzonder de Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) in acht te nemen om de klantgegevens voldoende te beschermen en te beveiligen.

§ 11 TEMPULSE.GLOBAL (TRAININGSKAMP)

(1) Het TEMPULSE.GLOBAL TRAINING-CAMP heeft een looptijd van 12 maanden en wordt niet automatisch verlengd.

(2) Het lidmaatschap kan voortijdig worden beëindigd met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. Beëindiging of opzegging is alleen effectief als dit schriftelijk gebeurt.

(3) De betaling van de vergoedingen gebeurt uitsluitend via automatische incasso voor de periode van het TEMPULSE.GLOBAL TRAINING-CAMP. De klant moet het SEPA-mandaat voor automatische incasso invullen en naar de aanbieder sturen. De maandelijkse termijnen worden aan het begin van elke maand vooraf afgeschreven.

§ 12 Slotbepalingen

(1) Op overeenkomsten tussen de aanbieder en de klant is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing, met onherroepelijke uitsluiting van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. De wettelijke bepalingen die de rechtskeuze en de toepasselijkheid van dwingende bepalingen beperken, in het bijzonder van het land waar de klant als consument zijn gewone verblijfplaats heeft, blijven onaangetast.

(2) Als de klant een handelaar, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk bijzonder fonds is, is Limburg de bevoegde rechtbank voor alle geschillen die voortvloeien uit contractuele relaties tussen de klant en de dienstverlener.

(3) Het contract blijft in zijn overige delen bindend, zelfs als afzonderlijke punten juridisch ongeldig zijn. De ongeldige punten worden vervangen door de wettelijke bepalingen, indien van toepassing. Voor zover dit een onredelijke belasting zou vormen voor een van de contractpartijen, wordt het contract in zijn geheel echter ongeldig.

Status: 23.12.2023

Zakelijke adressen huren AGB

Algemene voorwaarden

§ 1 Toepassingsgebied

1.1 Deze algemene voorwaarden (AV) van TEMPULSE.GLOBAL (“TEMPULSE”, T8 maple avenue Stillorgan/Sandyford Industrial Estate Co Dublin A94RT20 Ierland) zijn van toepassing op al onze zakelijke relaties en contracten die de klant aangaat met TEMPULSE voor de diensten die op deze website worden weergegeven.

1.2 Dit omvat ook het verlenen van volmachten en de gedeeltelijke vrijstelling van de postale privacy (§ 8). Aan het einde van deze tekst informeren we particuliere klanten over het recht van herroeping waar ze volgens de wettelijke bepalingen recht op hebben. Zakelijke klanten hebben geen vrijwillig herroepingsrecht.

1.3 TEMPULSE biedt virtuele kantoordiensten aan, waarbij postbussen, telefoonnummers en andere virtuele kantoordiensten van TEMPULSE kunnen worden gebruikt.

1.4 Onze diensten en aanbiedingen worden uitsluitend gedaan op basis van deze algemene voorwaarden en zijn daarom van toepassing op alle toekomstige zakelijke relaties met bedrijven, zelfs als ze niet uitdrukkelijk opnieuw zijn overeengekomen, evenals voor de gratis aangeboden TEMPULSE DIENSTEN. Het opnemen van algemene voorwaarden van een klant, die strijdig zijn met onze algemene voorwaarden, wordt reeds tegengesproken.

1.5 Verwijzingen naar de geldigheid van wettelijke bepalingen hebben slechts een verduidelijkende betekenis. ook zonder een dergelijke verduidelijking gelden derhalve de wettelijke bepalingen, tenzij deze in deze voorwaarden worden gewijzigd of uitdrukkelijk worden uitgesloten.

1.6 Op de website https://www.tempulse.global/terms-and-conditions.html kunt u de op dat moment geldende algemene voorwaarden oproepen en afdrukken.

 

§ 2 Definities

2.1 “Klanten” in de zin van artikel 1 (1) zijn zowel klanten als ondernemers, waarbij een consument elke natuurlijke persoon is die een juridische transactie aangaat voor doeleinden die overwegend ofwel commercieel ofwel onafhankelijk van een professionele activiteit zijn. Een ondernemer daarentegen is elke natuurlijke of rechtspersoon of vennootschap met rechtsbevoegdheid die tijdens het sluiten van een juridische transactie zijn/haar onafhankelijke professionele of commerciële activiteit uitoefent.

2.2 “Mailbox” is een postadres dat wij verstrekken3 voor de ontvangst van correspondentie en bestaat uit een naam van de ontvanger.

2.3 “Scannen” is een scanproces waarbij “Scansjablonen” zoals documenten, brieven of andere gedrukte documenten optisch worden vastgelegd en opgeslagen in een digitaal gegevensformaat als een “Scanresultaat” als onderdeel van een “Scantaak”.

2.4 “Licentiebeheerder(s)” betekent de gebruikers die u hebt aangewezen door gebruik te maken van de ondernemingsaccount, die geautoriseerd zijn om licenties online te kopen via het TEMPULSE Klantenpaneel en om gebruikersaccounts aan te maken bij de TEMPULSE Klant en anderszins uw gebruik van de service te beheren.

2.5 “Licentietermijn” betekent de periode van de ondernemingsaccount waarin een bepaald aantal gebruikers een licentie heeft om de dienst te gebruiken.

2.6 “TEMPULSE CUSTOMER PORTAL” betekent TEMPULSE`s Online Applicatie waarmee de aangewezen Licentiebeheerder zich onder andere kan abonneren op verschillende functies binnen de dienst.

2.7- “SERVICE” betekent het TEMPULSE SOFTWARE SYSTEEM, met inbegrip van functies die worden geleverd door het TEMPULSE CENTRAL SYSTEEM, TEMPULSE TELEFOONSYSTEEM, TEMPULSE CUSTOMER SOFTWARE en TEMPULSE API’s en Interfaces, de producten en diensten waartoe u toegang hebt, met inbegrip van slimme technologie en inhoud.

 

§ 3 Inhoud en toegankelijkheid van de Website

3.1 De inhoud van het platform wordt door TEMPULSE met zorg samengesteld en onderhouden, desondanks kunnen er fouten optreden, waardoor de juistheid van de inhoud van TEMPULSE niet kan worden gegarandeerd.

3.2 TEMPULSE streeft naar hoge technologische standaarden. Desondanks kan niet worden uitgesloten dat er fouten optreden in hardware en/of software die de beschikbaarheid van het TEMPULSE aanbod beïnvloeden. Consistente bereikbaarheid en beschikbaarheid kan door TEMPULSE niet worden gegarandeerd. TEMPULSE behoudt zich het recht voor om de functies uit te breiden, aan te passen of te beperken zolang dit wordt gebruikt als technische verbetering, noodzakelijk is om misbruik te beperken of door TEMPULSE wordt vereist om juridische redenen.

3.3 Voorspelbare storingen als gevolg van onderhoudswerkzaamheden worden vooraf en binnen een redelijke termijn aan de klant gemeld. Hierop kunnen geen overeenkomstige claims worden ingediend.

3.4 De TEMPULSE.GLOBAL SERVICE voor het registreren van inkomende post, scannen en doorsturen kan niet worden gegarandeerd van 24 december tot 2 januari.

 

§4 Registratie

Om onze producten te kunnen reserveren, moet u zich eerst bij ons registreren met een e-mail en een wachtwoord. Registratie is gratis en kan op elk moment zonder kennisgeving worden geannuleerd. Opzeggingen kunnen per e-mail worden gestuurd naar datenschutz@tempulse.global. Elke geregistreerde klant krijgt direct toegang met een wachtwoord. Alleen de registratie geeft recht op het gebruik en de boeking van de online aanbiedingen op https://www.tempulse.global.

 

§ 5 Gebruik van TEMPULSE.GLOBAL

5.1 Als onderdeel van uw registratie wordt u gevraagd het e-mailadres en een wachtwoord op te geven. U bent zelf verantwoordelijk voor de volledigheid en juistheid van de gegevens. Nadat u het registratieproces hebt voltooid, ontvangt u een bevestiging van uw registratie per e-mail. U hebt nu toegang tot het boekingsoverzicht van alle TEMPULSE producten. U bent verplicht dit wachtwoord en alle andere toegangsgegevens vertrouwelijk te behandelen en te beschermen tegen toegang door onbevoegde derden. TEMPULSE behoudt zich het recht voor om registraties zonder opgaaf van reden te weigeren.

5.2 Het is verboden om TEMPULSE.GLOBAL te gebruiken buiten de bedoelde reikwijdte, in het bijzonder om technische processen te verstoren of te manipuleren. Verstoring met de bedoeling om ongeoorloofd voordeel te behalen ten nadele van TEMPULSE of andere klanten zal resulteren in het onmiddellijke verlies van het gebruik van de TEMPULSE Producten en de blokkering van het account.

5.3 U hebt geen toegang tot de dienst als u een directe concurrent van TEMPULSE bent, tenzij met voorafgaande schriftelijke toestemming van TEMPULSE. Bovendien heeft u geen toegang tot de dienst om de beschikbaarheid, prestaties, functionaliteit of andere benchmarking of concurrerende doeleinden te controleren.

5.4 U mag de service uitsluitend voor uw eigen en/of zakelijke doeleinden gebruiken en mag niet: (i) spam of andere dubbele of ongevraagde berichten te verzenden die in strijd zijn met de toepasselijke wetgeving; (ii) inbreukmakend, obsceen, bedreigend, lasterlijk of anderszins onwettig of ongeoorloofd materiaal te verzenden of op te slaan, met inbegrip van materiaal dat kinderen schaadt of de privacy van anderen schendt, (iii) materiaal te verzenden of op te slaan dat softwarevirussen, wormen, Trojaanse paarden of andere kwaadaardige computercode, bestanden, scripts, middelen of programma’s bevat; (iv) de integriteit of prestaties van de service of de gegevens daarin aantasten of verstoren, of (v) pogen om onbevoegde toegang te krijgen tot de service of de gerelateerde systemen of netwerken.

5.5 U bent alleen gemachtigd om tegelijkertijd een klantaccount (“Account”) te registreren en te beheren op TEMPULSE.GLOBAL. Als TEMPULSE meerdere registraties ontdekt, worden deze verwijderd.

5.6 In het met een wachtwoord beveiligde gedeelte “Mijn Account” op TEMPULSE.GLOBAL kunt u uw bestelde producten en uw gebruiks- en boekingsprocessen bekijken en, indien nodig, wijzigen, alsmede uw eigen gegevens en eventuele abonnementen op nieuwsbrieven beheren en opslaan.

5.7 TEMPULSE behoudt zich het recht voor u te waarschuwen, uw account te beëindigen of door u verzonden inhoud te wijzigen of te verwijderen indien u een van de bepalingen van deze § 3 (virtueel huisrecht) schendt. Eventuele schadeclaims van TEMPULSE blijven onaangetast.

 

§ 6 Contractant, taal en contract

6.1 Bij het afsluiten van contracten op TEMPULSE.GLOBAL is uw contractpartner uitsluitend TEMPULSE.

6.2 TEMPULSE.GLOBAL wordt geëxploiteerd in het Duits, Engels, Spanje en Perzisch, contracten op TEMPULSE.GLOBAL worden afgesloten in het Duits, Engels, Spanje en Perzisch. Het Duitse recht is van toepassing.

6.3 De presentatie van de verschillende TEMPULSE Producten vormt geen bindend contractaanbod in de zin van § 145 BGB, maar moet worden opgevat als een uitnodiging tot het uitbrengen van een aanbod (invitation ad offerendum).

6.4 Door te klikken op de knop “Bestellen met betalingsverplichting” doet u een bindend koopaanbod (§ 145 BGB).

6.5 Na ontvangst van het aankoopaanbod door TEMPULSE ontvangt u een automatisch gegenereerde e-mail ter bevestiging dat wij uw bestelling hebben ontvangen (ontvangstbevestiging). Deze ontvangstbevestiging vertegenwoordigt de aanvaarding van uw aankoopaanbod. Met de ontvangstbevestiging komt een overeenkomst tot stand.

6.6 Door het indienen van het aanbod verzekert de klant dat hij meerderjarig is en – indien hij de overeenkomst in naam van een bedrijf wenst af te sluiten – dat hij gerechtigd is deze overeenkomst af te sluiten.

6.7 De afnemer is verplicht naar waarheid te verklaren of hij een particuliere of zakelijke afnemer is in de zin van artikel 2.1. TEMPULSE kan deze informatie verifiëren. Op ons verzoek is de afnemer verplicht zijn positie als zakelijke klant aan te tonen, bijvoorbeeld door het overleggen van een handelsvergunning.

6.8 TEMPULSE stuurt u de bestelgegevens en instructies voor herroeping per e-mail. De algemene voorwaarden zijn te allen tijde in te zien op https://www.tempulse.global/terms-and-conditions.html. In uw account kunt u uw gebruikers- en boekingsgedrag bekijken.

 

§ 7 Verificatie

7.1 Voor elk postvak en telefoonnummer moet de klant zichzelf verifiëren volgens de respectieve landspecifieke vereisten. Daarvoor moeten een of meer persoonlijke identiteitsdocumenten of een document dat de leiding van een bedrijf of adres bevestigt, worden geüpload. Verificatie gebeurt door het invullen van het aangeboden online formulier en het uploaden van de relevante documenten. Het proces en de bevestiging van de verificatie kunnen tot 72 uur duren (alleen op werkdagen). Ons verificatieteam zal je succesvolle verificatie bevestigen of je meer vragen stellen ter verduidelijking. Je kunt de huidige status van je beoordeling vinden onder diensten/verificatie.

7.2 Zonder verificatie kan TEMPULSE al post en pakketten voor u ontvangen en bewaren voor de geselecteerde Mailbox, echter het scannen, doorsturen en vernietigen van de mailings kan pas plaatsvinden nadat de verificatie succesvol is afgerond.

7.3 Ook zonder verificatie is de overeenkomst effectief gesloten en is de vergoeding voor het geselecteerde product verschuldigd.

 

§ 8 Volmachten, postsecretaris, gerechtelijke uitleveringen

8.1 Het postadres van TEMPULSE.GLOBAL kan gedurende de contractperiode worden gebruikt als zakelijk adres bij zakelijke transacties. Voor het gebruik van het zakelijke adres voor vermeldingen in openbare schema’s of registers (bijv. handels- of handelsregisters) geeft deze service geen recht, tenzij het adres uitdrukkelijk als postadres of als afhankelijke vestiging is gemarkeerd. Bovendien moet de klant er zelf voor zorgen dat wordt voldaan aan de wettelijke en feitelijke vereisten volgens de landspecifieke richtlijnen/wetten/voorschriften voor het gebruik van het zakelijke adres. TEMPULSE aanvaardt geen aansprakelijkheid.

8.2 Bovendien verwerft de klant met de reservering door TEMPULSE van het product “Geregistreerd adres” de bevoegdheid om het adres als enig zakelijk adres op te geven voor alle andere zakelijke toepassingen en verzoeken om registratie (bijv. inschrijving in het handelsregister). In elk geval is het de klant verboden om het adres te gebruiken na het einde van de contractuele relatie. In het geval van ongeoorloofd gebruik van het zakelijke adres gedurende een periode van zes weken na het einde van de overeenkomst, kan EMPULSE een boete van € 2000 per maand delen. TEMPULSE behoudt zich ook het recht voor om verdere juridische stappen te ondernemen.

8.3 De klant dient er zelfstandig voor te zorgen dat het gebruik van het adres voldoet aan de commerciële, fiscale en andere wettelijke of feitelijke vereisten in het betreffende land voor het starten of voortzetten van zijn zakelijke activiteiten en eventuele gewenste inschrijvingen in handelsregisters of andere goedkeuringen/autorisaties.

8.4 TEMPULSE neemt mailings van de klant onder de respectievelijk overeengekomen adressen in ontvangst en zorgt er door het beschikbaar stellen van de benodigde apparatuur en het informeren van de relevante dienstverleners voor dat alle aan het opgegeven adres geadresseerde zendingen de klant op betrouwbare wijze bereiken. Voor eventuele fouten van derden wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Voordat de service door TEMPULSE wordt gestart, moet de klant een volmacht ondertekenen.

8.5 De klant machtigt TEMPULSE om, voor zover nodig, verzendopdrachten te geven aan een of meer postdienstverleners (zoals deutsche post ag). Dit geldt ook voor vervolgbestellingen. De postacceptatie omvat alle soorten brievenpost, briefkaarten, persproducten, pakketten, goederenzendingen en expreszendingen. Het TEMPULSE MAILBOX ADRES kan door de klant ook worden gebruikt om alle officiële mailings te ontvangen, bijv. correspondentie met autoriteiten, rechtbanken en gerechtelijke instanties, voor zover dit mogelijk is volgens de landspecifieke voorschriften. De klant erkent dat sommige mailings de fysieke aanwezigheid van de klant vereisen om te kunnen worden bezorgd en dat TEMPULSE de post in deze gevallen niet kan accepteren.

8.6. TEMPULSE is niet verplicht aangetekende post of orders te accepteren of betalingen namens of voor de klant te accepteren indien dit enige verplichting of kosten voor TEMPULSE met zich meebrengt.

8.7 Elke indruk moet worden vermeden in de juridische en zakelijke transacties, dat de activiteiten geïnitieerd door u zijn toe te schrijven aan ons of veroorzaakt door ons.

8.8 Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke bevestiging van TEMPULSE een postbusadres te gebruiken als retouradres voor mailings in het kader van direct marketing campagnes of soortgelijk gebruik. eventuele extra kosten die hieruit voortvloeien zullen anders aan u in rekening worden gebracht. Overtredingen worden beschouwd als abusievelijk gebruik van onze diensten.

8.9 De klant ontheft TEMPULSE in dit verband van de bescherming van het briefgeheim, omdat dit noodzakelijk is voor het verlenen van onze diensten.

8.10 Het aannemen van brief- en pakketzendingen door TEMPULSE kan tijdslimieten voor de klant met zich meebrengen. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om dagelijks zijn mailbox te controleren om onder andere ongewenste opslagkosten te vermijden.

 

§ 9 Gebruik en reikwijdte van de service van TEMPULSE.GLOBAL Account

9.1 Wanneer de klant een postbus opent op een VS-site, moet elke natuurlijke persoon of vereniging van natuurlijke personen een afzonderlijk formulier 1583 van de United States Postal Service (“formulier 1583”) invullen om post en/of pakketpost in de postbus te ontvangen.

9.2 U kunt de functies van de TEMPULSE WEBSITE en het door u geboekte account direct na het sluiten van de overeenkomst gebruiken. TEMPULSE kan onmiddellijk beginnen met het digitaliseren van brief- en pakketzendingen als de postdienstverlener (zoals Deutsche Post AG) het doorsturen van de door de klant geadresseerde post naar TEMPULSE verzorgt. Dit kan enkele dagen duren.

9.3 TEMPULSE neemt post- en pakketzendingen voor de klant in ontvangst op het geboekte postadres en informeert de klant hierover, tenzij de klant de standaardinstelling voor kennisgeving heeft gewijzigd. Vervolgens heeft de klant de optie om alleen de envelop en de inhoud van de brief te scannen of om de brief / post naar het verdere adres te sturen.

9.4 Wanneer een “Content Scan” op een pakket wordt besteld, maakt TEMPULSE een foto van de inhoud zonder deze uit de doos te halen. Als het pakket een Amazon / EBAY of retourpakket is, bevat de afbeelding de barcode van de retourzending. Als een artikel meerdere andere artikelen bevat, zoals brieven of afzonderlijke pakketten, wordt elk artikel in een bestelling van gescande artikelen als een nieuw artikel toegevoegd aan de klantaccount. De ingesloten artikelen worden niet geopend.

9.5 Als een poststuk een pindocument bevat (bijvoorbeeld een bankpas, achterkant van een creditcard), wordt het pindocument als nieuw poststuk in de brievenbus geregistreerd als “Content-Scan”. Dit gebeurt alleen op uitdrukkelijk schriftelijk verzoek van de klant.

9.6 Als een te groot artikel wordt ontvangen, wordt het in het systeem geregistreerd als een te groot artikel/doos. Een artikel wordt beschouwd als een “Oversized Package” als het de volgende afmetingen overschrijdt: lengte: 60 cm, breedte: 40 cm; hoogte 40 cm of 65 kg of als een afmeting groter is dan 100 cm. Dergelijke artikelen hebben geen gratis bewaartermijn in een van de reserveerbare postbustypes. Voor deze poststukken worden dagelijkse bewaartarieven aangerekend volgens de prijslijst van deze doos. De berekening voor het dagelijkse bewaarloon is: (lengte x breedte x hoogte/1.000.000 x prijsfactor. (De prijsfactor is een factor in de prijslijst die voor elke brievenbus wordt bepaald). Als er geen prijsfactor is bepaald, is de standaardprijsfactor 50).

9.7 Als niet kan worden vastgesteld aan wie een poststuk toebehoort, wordt het poststuk teruggestuurd naar de desbetreffende bezorgdienst met de vermelding dat het poststuk onbestelbaar was.

9.8 De exacte omvang is te vinden in het prestatieoverzicht, wens is beschikbaar voor particuliere en zakelijke klanten op: https://www.tempulse.global/pricing/prices TEMPULSE is ook niet verplicht diensten te verlenen als een postdienstverlener weigert te leveren aan TEMPULSE. Brieven of documenten die in strijd zijn met wettelijke of officiële verboden zijn uitgesloten van digitalisering.

9.9 De digitalisering van de post of de documenten gebeurt uitsluitend op werkdagen en binnen ongeveer 24 tot 48 uur na ontvangst van de post of de documenten bij TEMPULSE. Deze periode wordt verlengd voor poststukken van 100 pagina’s of als noodzakelijke informatie voor een verzending (bijvoorbeeld douane-informatie) niet wordt verstrekt door de klant.

9.10 De weergegeven verwerkingstijden zijn op geen enkele wijze bindend. Bindende verwerkingstermijnen moeten vooraf met TEMPULSE worden overeengekomen. De naleving van de verwerkingstermijnen is afhankelijk van de tijdige en correcte nakoming van de contractuele verplichtingen van de klant. TEMPULSE kan een respijttermijn instellen als de aangegeven termijn niet wordt nagekomen en de klant kan zich pas na afloop van de respijttermijn zonder resultaat uit de overeenkomst terugtrekken.

9.11 Als gevolg van de processen kan het af en toe komen tot beschadiging van afzonderlijke documenten van de correspondentie of tot het niet registreren van afzonderlijke pagina’s van een document binnen de digitalisering van correspondentie. Indien dit het geval is, heeft TEMPULSE het recht om wijzigingen aan te brengen die nodig zijn voor de correspondentieservice in de betreffende afzonderlijke correspondentiedocumenten met als doel de identificeerbaarheid ervan te verbeteren (“correctieproces”). Ter verduidelijking: de klant die door het correctieproces wordt getroffen, heeft geen recht op prijsvermindering of andere claims voor gebreken.

9.12 Daarnaast, ter verduidelijking en buiten het correctieproces om, is er geen toetsing van de brief en het pakketverkeer op de inhoudelijke aannemelijkheid en de rechtmatigheid ervan.

9.13 Het staat TEMPULSE vrij om de dienst geheel of gedeeltelijk door een derde (bijvoorbeeld onderaannemer) te laten uitvoeren.

9.14. TEMPULSE behoudt zich het recht voor een bestelling of de overeenkomst te annuleren voor gevallen waarin TEMPULSE een scan- of verzendopdracht niet kan verwerken.

9.15. Poststukken die bij aflevering betaald moeten worden, kunnen over het algemeen niet door TEMPULSE worden geaccepteerd. Als TEMPULSE echter een zending aanvaardt waarvoor moet worden betaald, wordt het betaalde bedrag plus de kosten volgens onze prijslijst aan de klant in rekening gebracht.

9.16. Nadat de post is gescand, kan de klant het scanresultaat gedurende één jaar opvragen in het geboekte postvak in zijn account. Nadat het poststuk is vernietigd of doorgestuurd naar de klant, wordt het digitale document in de prullenbak geplaatst en na 30 dagen automatisch verwijderd, of de klant verwijdert het document zelf.

9.17 Als ontvangen post en pakketten niet worden vernietigd of doorgestuurd, worden ze opgeslagen. De opslag wordt aan de klant in rekening gebracht zoals aangegeven in de prijslijst.

9.18 TEMPULSE kan naar eigen goeddunken uw account tijdelijk of permanent opschorten als zij vermoedt dat het account wordt gebruikt voor frauduleuze activiteiten of als TEMPULSE vermoedt dat een ontvangen betaling frauduleus kan zijn.

9.19 Als autoriteiten, postbedrijven, betalingsaanbieders en banken of de verzender van een artikel beweren dat er sprake is van frauduleuze of illegale activiteiten met betrekking tot de rekening van een klant, zal TEMPULSE de klant vragen om commentaar te geven op de zaak. De klant heeft twee weken de tijd om commentaar te geven. Alle accountactiviteiten kunnen door TEMPULSE worden opgeschort totdat de zaak is opgelost. TEMPULSE kan in dergelijke gevallen de klant vragen om de accountverificatie te bevestigen met notariële documenten of om legitimatiedocumenten voor de mailing of betalingen te verstrekken. de klant gaat ermee akkoord dat TEMPULSE de naam, documenten en verklaringen van de klant mag gebruiken, inclusief de beëindiging van de overeenkomst tussen de verzender van een product en een TEMPULSE-klant. Indien een verzender van een artikel de beëindiging van de overeenkomst met een klant van TEMPULSE aantoont, zal dit artikel aan de verzender ter beschikking worden gesteld zodat deze het artikel kan ophalen of laten retourneren. De afnemer wordt hiervan op de hoogte gesteld en heeft twee weken de tijd om te reageren.

9.20 Als TEMPULSE rapporten / berichten ontvangt van vervolgende autoriteiten die vermoeden dat uw account is misbruikt voor frauduleuze activiteiten of andere criminele activiteiten, behoudt TEMPULSE zich het recht voor om informatie en gegevens over uw account en servicegebruik te delen met deze vervolgende autoriteiten.

9.21. Als TEMPULSE meldingen / berichten ontvangt van de politie of andere vertrouwde autoriteiten dat u de service hebt gebruikt voor frauduleuze of onwettige activiteiten, heeft TEMPULSE het recht om uw toegang tot deze service onmiddellijk te beëindigen. TEMPULSE behoudt zich ook het recht voor om alle andere TEM-ULSE Accounts die u in het verleden heeft aangemaakt of in de toekomst zal aanmaken onmiddellijk op te schorten. TEMPULSE behoudt zich ook het recht voor om u een minimumvergoeding van € 1.000 in rekening te brengen voor elk frauduleus of onrechtmatig gebruik van de gemelde dienst. Als TEMPULSE, op verzoek, documenten en referenties van u ontvangt die, naar het exclusieve oordeel van TEMPULSE, bewijzen dat uw bedrijf legitiem en wettig is, krijgt u de bovengenoemde vergoeding terug en wordt de service hersteld.

 

§ 10 Verplichting van de klanten van een TEMPULSE.GLOBAL Account

10.1 Afhankelijk van deze informatie in het kader van het verificatieproces volgens § 7 van deze Algemene Voorwaarden, verzekert de klant dat hij ofwel een consument is in de zin van § 13 BGB of een ondernemer in de zin van § 14 BGB en dat alle door hem doorgegeven persoonlijke gegevens waarheidsgetrouw zijn en overeenstemmen met de bepalingen van paragraaf 17 van deze Algemene Voorwaarden. Het gebruik van pseudoniemen is daarom verboden.

10.2 Als onderdeel van de doorlopende service van een TEMPULSE Product, bent u verantwoordelijk voor de permanente geldigheid van uw persoonlijke gegevens (zoals huidig adres) en uw accountgegevens. U informeert TEMPULSE hier onmiddellijk over. Nadelen als gevolg van het niet actualiseren van deze gegevens zijn voor uw rekening.

10.3 Het is uitsluitend uw verantwoordelijkheid of het door u aangemaakte individuele account onder de aandacht van derden komt, bijvoorbeeld in het geval van een gebrekkige wachtwoordbeveiliging. In dit geval is de aansprakelijkheid van TEMPULSE in de zin van artikel 14 van deze voorwaarden uitgesloten. Bij het vermoeden dat uw toegangsgegevens onbevoegd door derden worden gebruikt, behoudt TEMPULSE zich het recht voor om het account tijdelijk op te schorten.

10.4 U machtigt TEMPULSE hierbij en in verband met de uitvoering van het voorwerp van de overeenkomst in de zin van § 6 van deze Algemene Voorwaarden om alle maatregelen te nemen om alle poststukken geadresseerd aan de brievenbus in ontvangst te nemen. De klant heeft niet het recht om de ontvangst te weigeren na de bevestiging van de levering door TEMPULSE.

10.5 De klant dient TEMPULSE onmiddellijk en binnen één (1) week na ontvangst van de mailing op de hoogte te brengen van duidelijk gebrekkige scandiensten. Indien de klant een ondernemer, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk bijzonder vermogen is, dient de klacht onmiddellijk na ontvangst van de scan te worden ingediend. Indien van een dergelijke melding van gebreken wordt afgezien, wordt de scan(s) geacht te zijn goedgekeurd.

10.6 In het geval van verzending van brieven en pakketten naar het buitenland, moet de klant ervoor zorgen dat deze worden ingeklaard en belast in overeenstemming met de relevante wettelijke bepalingen. De klant moet TEMPULSE de volgende informatie verstrekken voor de aangifte: omschrijving van de inhoud, de waarde van de inhoud, TARIC of H.S. De klant moet zich houden aan de export- en importvoorschriften en de douanevoorschriften van het land van vertrek, doorvoer en bestemming en de benodigde begeleidende documenten (douaneaangifte, uitvoervergunningen, etc.) volledig en naar waarheid invullen en bij de zending voegen. TEMPULSE verklaart in principe alle doorzendingen als “Inhoud: Zendingen” als de klant TEMPULSE niet eerder een verklaring heeft verstrekt en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens douane of belastingdienst en de klant in het geval van een onjuiste verklaring. Eventuele aan TEMPULSE in rekening gebrachte kosten of andere uitgaven in verband met een verzending worden onmiddellijk door de klant vergoed.

10.7 TEMPULSE is niet aansprakelijk voor vertraging, teruggave of verlies van de inhoud van het poststuk door de douane of een leverancier.

10.8 Indien TEMPULSE de douaneprocedure bij invoer moet uitvoeren, worden alle gemaakte kosten plus een in de prijslijsten gespecificeerde servicekostenvergoeding aan de Klant in rekening gebracht. Als een artikel moet worden ingeklaard bij de douane, dat apart moet worden besteld door de Klant, brengt TEMPULSE een vergoeding in rekening zoals gespecificeerd in de prijslijsten voor de tijd die nodig is om het artikel te ontvangen met tussenpozen van 15 minuten.

10.9 TEMPULSE verzendt alle post met de standaard verzekeringswaarde van de betreffende verzendservice. Als de klant de post met een hogere waarde wil verzekeren, moet hij TEMPULSE hiervan voor de verzending op de hoogte stellen. De klant mag geen poststukken met een waarde van meer dan € 100,00 in zijn brievenbus deponeren of versturen.

10.10 Indien u TEMPULSE opdracht heeft gegeven uw correspondentie te vernietigen, is TEMPULSE niet aansprakelijk voor verlies of schade als gevolg van een foutieve opdracht. TEMPULSE is ook niet aansprakelijk voor geleden schade van de klant door de vernietiging van de betreffende en opgedragen correspondentie, mits TEMPULSE volgens contractuele afspraken met u of naar eigen inzicht gerechtigd was de correspondentie te vernietigen.

 

§ 11 Ondernemingsrekening

11.1 Het TEMPULSE Enterprise Account stelt de accounteigenaar in staat om meerdere afzonderlijke gebruikers in een bedrijfsaccount te beheren en de TEMPULSE Diensten te gebruiken om door te verkopen of te onderverhuren aan zijn eigen klanten en zijn eigen gebruikersbestand.

11.2 Indien u de Diensten van TEMPULSE doorverkoopt aan derden, mag u de merknaam TEMPULSE niet gebruiken op uw website of in uw communicatie met uw klanten of aanspraak maken op een contractuele relatie of partnerschap met TEMPULSE, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is goedgekeurd door TEMPULSE.

11.3 De houder van een Enterprise account is verantwoordelijk voor alle handelingen van de gebruikers van zijn account. Hij kan zijn eigen algemene voorwaarden opstellen (nu "Addon T & C" genoemd) die door TEMPULSE aan deze algemene voorwaarden worden toegevoegd. Uw gebruikers moeten akkoord gaan met beide voorwaarden om de service te kunnen gebruiken.

11.4 De Enterprise Account Eigenaar of een van zijn Admin Gebruikers kan de Add-on Voorwaarden waar nodig wijzigen, maar de Add-on Overeenkomst mag niet in strijd zijn met deze TEMPULSE Voorwaarden of deze omzeilen. Alle voorwaarden van de Add-on Voorwaarden die strijdig zijn met enige bepaling van deze Voorwaarden zijn ongeldig. De accounthouder is er verantwoordelijk voor dat al zijn gebruikers akkoord gaan met de TEMPULSE Voorwaarden en de Addon Voorwaarden. Wijzigingen in de Addonvoorwaarden zijn onmiddellijk geldig in het systeem.

11.5 Als u telefoonnummers die door TEMPULSE zijn verstrekt doorverkoopt of least aan een derde partij, moet u een actuele en bijgewerkte lijst bijhouden met de volledige naam en het fysieke adres van de eindgebruiker (“Eindgebruikersinformatie”) voor elk verstrekt telefoonnummer, met uitzondering van: telefoonnummers die zijn besteld via de TEMPULSE API en waarvoor de gratis testvlag is geactiveerd. Als TEMPULSE een verzoek ontvangt van de politie of de autoriteiten in een land, kan TEMPULSE, met betrekking tot een telefoonnummer dat door TEMPULSE is verstrekt, het recht hebben om te eisen dat u de eindgebruikersinformatie aan TEMPULSE verstrekt. Het niet verstrekken van de eindgebruikersinformatie aan TEMPULSE binnen één werkdag wordt beschouwd als een wezenlijke inbreuk op deze overeenkomst en kan leiden tot het blokkeren van een account naar eigen goeddunken van TEMPULSE.

11.6 De eigenaar van een Enterprise-account kan beheerdersrechten toekennen aan een willekeurige gebruiker. Als dit beheerdersrecht is toegekend, kan deze beheerdergebruiker de account beheren met dezelfde rechten als de accounthouder. De accounteigenaar of een beheerder mag alleen beheerdersgebruikers van het account inhuren, mits deze gebruikers met de accounteigenaar kunnen spreken en de accounteigenaar kunnen binden aan alle wijzigingen en verklaringen die door de beheerder naar TEMPULSE worden gestuurd.

11.7 De Enterprise Account Eigenaar of een van zijn Admin Gebruikers kan de Add-on Voorwaarden waar nodig wijzigen, maar de Add-on Overeenkomst mag niet in strijd zijn met deze Clevver Voorwaarden of deze omzeilen. Alle voorwaarden van de Add-on Voorwaarden die in strijd zijn met enige bepaling van deze Voorwaarden zijn ongeldig. De accounthouder is er verantwoordelijk voor dat al zijn gebruikers akkoord gaan met de TEMPULSE Voorwaarden en de Add-on Voorwaarden. Wijzigingen in de Add-on Voorwaarden zijn onmiddellijk geldig in het systeem.

11.8 De Ondernemingsrekening vereist een storting om geactiveerd te worden. Alle activiteiten en alle kosten van alle gebruikers worden verzameld in het rekeningoverzicht. Als de lopende kosten de borg hebben opgebruikt, kan de volledige account tijdelijk worden opgeschort of gedeactiveerd voor alle gebruikers. Alle diensten zoals mailingbeheer, doorsturen van zendingen, bereikbaarheid van telefoonnummers, doorsturen van telefoonnummers, enz. kunnen tijdelijk worden opgeschort. Kan tijdelijk worden opgeschort. Door een nieuwe storting te doen, kan de account binnen 60 dagen in korte tijd weer worden geactiveerd. De rekeninghouder kan een automatische berekening van zijn kosten activeren als de storting onder een bepaalde limiet komt.

11.9 Een werkende creditcard is verplicht voor de bedrijfsrekening. De Rekeninghouder moet ervoor zorgen dat een eventueel openstaand saldo op de Rekening te allen tijde van deze creditcard kan worden afgeschreven.

11.10 Met het Enterprise Account kan de Rekeninghouder facturen die vanuit het Account zijn opgesteld uitreiken aan zijn gebruikers. TEMPULSE aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de juistheid van deze facturen. De Rekeninghouder is volledig verantwoordelijk voor alle facturen die aan zijn Gebruikers worden verstrekt.

11.11 Het Enterprise-account heeft de extra mogelijkheid, waaronder: gebruik uw eigen locaties voor mailboxen die gebruikers kunnen reserveren. De accounteigenaar is als enige verantwoordelijk voor het beheer van deze extra locaties. TEMPULSE biedt beheerdersaccounttoegang aan de eigenaar van het Enterprise account om inkomende mail te beheren, te scannen en mail door te sturen voor gebruikers die deze locaties gebruiken.

11.12 De eigenaar van een Enterprise account kan eigen locaties voorstellen die in het hele TEMPULSE systeem worden gebruikt om extra potentiële klanten aan te trekken. Om een locatie als partnerlocatie voor het TEMPULSE systeem te gebruiken, is een aparte partnerschapsovereenkomst met TEMPULSE vereist.

11.13 Met het Enterprise Account kan de accounthouder het ontwerp, de kleuren en logo’s van de TEMPULSE Web App voor gebruikers van zijn account wijzigen. De houder van een bedrijfsaccount kan naar eigen goeddunken zijn eigen bedrijfsontwerp gebruiken. TEMPULSE garandeert niet dat de gebruiker van een Enterprise account met een gewijzigd ontwerp in staat zal zijn TEMPULSE te identificeren als de leverancier van dat softwaresysteem en de bijbehorende diensten.

11.14 Het bedrijfsaccount heeft de extra mogelijkheid om API-toegang te gebruiken om het account en de activiteiten van de gebruikers te beheren. TEMPULSE kan niet garanderen dat alle functies die toegankelijk zijn via deze API volledig zijn. TEMPULSE probeert de services ononderbroken te laten draaien zonder tijdgebrek. Als serveruitval van meer dan 10 minuten wordt verwacht als gevolg van een systeemwijziging of andere redenen, zal TEMPULSE de Enterprise-accounthouder ten minste 14 dagen van tevoren op de hoogte stellen. TEMPULSE kan de permanente beschikbaarheid van haar systemen en functionaliteiten van de apis niet garanderen.

11.15 De eigenaar van een ondernemingsaccount is verantwoordelijk voor de klantenservice met betrekking tot zijn gebruikers. TEMPULSE beantwoordt vragen over het TEMPULSE softwaresysteem en ondersteunt de eigenaar van het Enterprise Account, als het niet werkt. TEMPULSE helpt zakelijke klanten met eventuele vragen tijdens de normale kantooruren (Duitse tijdzone) en biedt per kwartaal, een uur webinar met de Enterprise klant en hun team op verzoek van de Enterprise Account houder.

 

§ 12 Prijzen

12.1 Voor bestellingen van een product op clevvermail.com gelden de prijzen die zijn vermeld in de prijslijst voor het geselecteerde product op het moment van uw bestelling. De vermelde prijzen zijn exclusief eventuele belastingen, heffingen of vergoedingen opgelegd door de belastingdienst en u bent verantwoordelijk voor de betaling van al deze belastingen of heffingen. De prijzen zijn betaalbaar in euro’s, ongeacht de weergegeven valuta. Als in de prijslijst een andere valuta dan euro wordt vermeld, wordt de huidige wisselkoers op de afwikkelingsdatum gebruikt. Het prijsoverzicht is te vinden op www.tempulse.global/pricing/ of op de informatiepagina in het klantenportaal.

12.2 De bedrijfsrekening wordt door TEMPULSE berekend volgens de geldende prijzen voor alle gebruikers. De bedrijfsaccount kan aan sommige gebruikers voor sommige diensten een andere prijs in rekening brengen, maar dit is geheel de verantwoordelijkheid van de rekeninghouder van het bedrijf. TEMPULSE berekent de bedrijfsaccounthouder, ongeacht de prijsstelling, voor haar eigen gebruikers de geldende prijzen voor haar diensten.

12.3 De klant is verplicht de overeengekomen vergoedingen tijdig te betalen.

12.4 De klant is tevens verplicht de kosten te betalen die voortvloeien uit geautoriseerd of ongeautoriseerd gebruik van de dienst door derden, indien en voor zover hij verantwoordelijk is voor dergelijk gebruik.

12.5 TEMPULSE zal u tijdig informeren over een prijsaanpassing ter bescherming van haar belangen.

 

§ 13 Voorschotten en aanbetaling

13.1 Voor het verzenden van pakketten is meestal een vooruitbetaling of een aanbetaling op de rekening van de klant vereist.

13.2 Vooruitbetaling kan ook vereist zijn om verzoeken van klanten te blijven verwerken. In het bijzonder als het openstaande saldo hoger is dan (in het TEMPULSE systeem wordt een krediet gemarkeerd met een min) of het saldo voor de huidige maand hoger is dan 50 EUR. De klant wordt hiervan op de hoogte gesteld via e-mail en een melding in de applicatie.

13.3 Een vooruitbetaling is alleen geldig als deze wordt gedaan via een bankoverschrijving, 3D creditcardbetaling of bevestigde Paypal-betaling.

 

§ 14 Betalings- en vertragingsvoorwaarden

14.1 Betaling kan geschieden via creditcard, bankoverschrijving, Paypal.

14.2 Als u een creditcard als standaardbetaalmethode hebt opgegeven, wordt het openstaande factuurbedrag normaal gesproken op de 1e van elke maand van de creditcard afgeschreven. Voor onbetaalde openstaande rekeningen kan de creditcard op elk moment worden belast. Zodra een afboeking wordt geweigerd, wordt de toegang tot de geboekte TEMPULSE producten automatisch door het systeem geblokkeerd totdat het saldo is vereffend. De account is nog steeds toegankelijk. U moet op verzoek van TEMPULSE een identiteitsbewijs of een bewijs van bezit van de creditcard die is gebruikt om TEMPULSE te betalen, overleggen.

14.3 Als u Factuur als standaard betalingsmethode hebt geselecteerd, wordt de toegang tot en het gebruik van de geboekte TEMPULSE Producten geblokkeerd, tenzij u de openstaande facturen voor de 10e van elke maand hebt betaald.

14.4 Facturen worden elektronisch gegenereerd en zijn toegankelijk in het systeem.

14.5 Ondernemers / Zakelijke klanten komen binnen twee weken na ontvangst van de factuur zonder ontvangst van een herinnering in verzuim.

14.6 De tijdigheid van de betaling is afhankelijk van de ontvangst van het geld op de rekening van TEMPULSE. U moet alle kosten dragen die worden gemaakt als gevolg van een terugboeking van een betalingstransactie vanwege onvoldoende geld of vanwege onjuist doorgegeven bankgegevens.

14.7 TEMPULSE behoudt zich het recht voor alle diensten op te schorten in geval van betalingsachterstand en de toegang tot uw account te blokkeren of de ontvangen zendingen niet in het account weer te geven totdat de openstaande bedragen zijn betaald. Daarnaast behoudt TEMPULSE zich het recht voor om deze Overeenkomst en uw toegang tot de Dienst te beëindigen als uw account in gebreke blijft.

14.8 U erkent dat TEMPULSE, na meerdere herinneringen, het recht heeft om de telefoonnummers van uw account te verwijderen uiterlijk na een respijtperiode van een maand vanaf de eerste poging van TEMPULSE om kosten af te schrijven van uw TEMPULSE Prepaid Account voor de Diensten en dat uw eigendomsrechten op de nummers komen te vervallen en dat TEMPULSE niet verplicht is om u te compenseren voor enig resulterend direct of indirect verlies dat deze permanente verwijdering van telefoonnummers zou kunnen veroorzaken, ongeacht of deze zijn gekocht door TEMPULSE of door een andere aanbieder die naar TEMPULSE is geporteerd.

14.9 TEMPULSE kan om een identiteitsbewijs of eigendomsbewijs van creditcards of betaalformulieren vragen voor betalingen aan TEMPULSE en na ontvangst van een dergelijk bewijs kan TEMPULSE besluiten om uw account te deblokkeren en opnieuw te activeren indien TEMPULSE dit bewijs aanvaardbaar acht. Als uw account permanent wordt opgeschort of u niet bereid bent het gevraagde bewijs te leveren, zal TEMPULSE u alle betalingen terugbetalen die u heeft ontvangen, onder aftrek van al het geld dat reeds is uitgegeven voor het gebruik van de Diensten.

14.10 De achterstallige facturen (openstaande facturen) brengen een rente op van 1,0% per maand over een openstaand bedrag of het wettelijk toegestane maximumbedrag, indien dit hoger is, plus alle administratiekosten. Tijdens een opschortingsperiode (bijv. automatisch gedeactiveerd) worden de nog gemaakte maandelijkse kosten in rekening gebracht. Als u of TEMPULSE het initiatief neemt tot beëindiging van deze overeenkomst, moet u de verschuldigde kosten op uw account betalen. U stemt ermee in dat TEMPULSE uw creditcard kan belasten voor dergelijke onbetaalde kosten of u op deze manier onbetaalde kosten in rekening kan brengen.

14.11 TEMPULSE behoudt zich ook het recht voor om op elk moment een van de opgeslagen betalingsmethoden te gebruiken om het openstaande saldo van een klant te dekken. De klant is er verantwoordelijk voor dat de standaard betaalmethode altijd gedekt is door het bedrag van het “Open Krediet” en dat de afboeking mogelijk is.

14.12 Indien de Klant zonder toestemming van TEMPULSE een chargeback initieert, zal TEMPULSE de gemaakte vergoedingen plus € 50 administratiekosten aan de Klant doorstorten.

 

§ 15 Contractduur en beëindiging

15.1 De contractperiode begint met de bevestigingsmail en loopt ten minste één (1) maand en wordt daarna automatisch verlengd als het contract niet wordt opgezegd.

15.2 De klant kan zonder opgaaf van redenen opzeggen tot het einde van de maand met een termijn van 14 dagen schriftelijk aan het volgende adres: TEMPULSE GLOBAL T8 maple avenue Stillorgan/Sandyford Industrial Estate Co Dublin A94RT20 Ierland. Opzegging door klanten vóór het verstrijken van de contractperiode geeft geen recht op terugbetaling van het voorschot. Dit is onderhevig aan eventuele terugbetalingsclaims die voortvloeien uit omstandigheden waarvoor TEMPULSE verantwoordelijk is.

15.3 Elke mailbox en dus elk contract moet afzonderlijk worden opgezegd of de klant moet in zijn verklaring verduidelijken dat het volledige account met alle mailboxen en aanverwante producten moet worden opgezegd.

15.4 Om een contract te beëindigen kan de klant een mailbox in zijn eigen account verwijderen. Hiervoor is geen ondersteuning van TEMPULSE nodig. Als u de laatste mailbox in het account verwijdert, wordt het account zelf ook verwijderd.

15.5 Opzegging kan alleen plaatsvinden indien er geen aanspraak meer wordt gemaakt op diensten door TEMPULSE na afloop van de lopende contractperiode en nadat alle openstaande vorderingen zijn voldaan.

15.6 Het verwijderen van een mailbox verwijdert automatisch alle items in de mailboxen met al hun digitale resten.

15.7 Gedurende de opzegtermijn (zie artikel 15.2 van de AV) is de Klant verantwoordelijk voor de beslissing hoe verder te gaan met de fysieke zendingen die zich in het TEMPULSE Archief bevinden. Als de Klant TEMPULSE niet binnen vier (4) weken na de beëindiging informeert over hoe verder te gaan met de resterende poststukken, worden deze vernietigd na een overeenkomstig advies.

15.8 Elke schending van uw betalingsverplichtingen of onbevoegd gebruik van de TEMPULSE technologie of dienst wordt beschouwd als een wezenlijke schending van deze Overeenkomst. TEMPULSE kan, naar eigen goeddunken, uw wachtwoord, account of gebruik van de dienst beëindigen als u deze overeenkomst schendt of anderszins schendt. Bovendien kan TEMPULSE een gratis dienst naar eigen goeddunken op elk moment beëindigen na een periode van 60 dagen.

15.9 Het recht op buitengewone opzegging blijft onaangetast. Een belangrijke reden die recht geeft op buitengewone beëindiging bestaat in het bijzonder wanneer

– Er bestaat een betalingsachterstand van twee uitstaande invocaties;

– Er is sprake van een verwijtbare schending van de voorwaarden van het contract en dit wordt niet hersteld binnen een redelijke termijn na te zijn gewaarschuwd door TEMPUSE.

– Er een insolventieprocedure of soortgelijke gerechtelijke procedure is ingesteld met betrekking tot de activa van de klant, of de opening is aangevraagd of deze aanvraag is afgewezen wegens gebrek aan activa;

– Er redelijke gronden zijn om te vermoeden dat de klant van plan is misbruik te maken van de diensten van TEMPULSE.

15.10 Het is de verantwoordelijkheid van de klant om zijn gegevens veilig te stellen bij beëindiging van zijn contract voor het einde van het contract, aangezien alle gegevens van de mailbox worden verwijderd bij beëindiging van de mailbox.

 

§ 16 Vergoeding en retentierecht

16.1 U hebt alleen recht op verrekening als uw tegenvordering rechtsgeldig is vastgesteld, niet door ons wordt betwist of erkend, of in een nauwe synallagmatische relatie staat tot onze vordering.

16.2 U kunt alleen een retentierecht uitoefenen als uw tegenvordering gebaseerd is op dezelfde contractuele relatie.

 

§ 17 Annuleringsvoorwaarden

In het geval u een consument bent in de zin van § 13 BGB, hebt u een herroepingsrecht in overeenstemming met de volgende bepalingen.

 

Terugtrekking

Je hebt het recht om dit contract binnen veertien (14) dagen zonder opgaaf van reden te herroepen.

De herroepingstermijn is veertien dagen vanaf de datum waarop het contract is afgesloten.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u contact met ons opnemen Bedrijf: TEMPULSE.GLOBAL

Adres: T8 maple avenue Stillorgan/Sandyford Industrial Estate Co Dublin A94RT20 Ireland E-mail: datenschutz@tempulse.global door een duidelijke verklaring (bijv. een brief per post, fax of e-mail) over je beslissing om dit contract te herroepen.

Je kunt het bijgevoegde herroepingsformulier gebruiken, maar dit is niet verplicht.

Om de herroepingstermijn te handhaven, is het voldoende dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

 

Gevolgen van terugtrekking

Als u zich terugtrekt uit deze Overeenkomst, betalen wij u alle betalingen terug die wij van u hebben ontvangen, inclusief de basisvergoeding, onverwijld en uiterlijk veertien dagen na de datum waarop wij een kennisgeving van uw opzegging van deze Overeenkomst hebben ontvangen.

Voor deze terugbetaling gebruiken we dezelfde betaalmethode die je bij de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij anders overeengekomen; in geen geval worden je voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht.

 

Modelformulier voor herroeping

Als je het contract wilt annuleren, vul dan dit formulier in en stuur het terug.

Naar

Bedrijf:

Adres:

E-mail:

Fax:

Ik / wij (*) herroepen hierbij de door mij / ons (*) gesloten overeenkomst

De (*):

Besteld op (*) / ontvangen op (*)

Naam van de consument(en):

Adres van de consument(en):

Handtekening van de consument(en) (alleen bij kennisgeving op papier)

Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

 

§ 18 Garanties en waarborgen

18.1 TEMPULSE en haar licentiegevers geven geen garanties dat

A) Het gebruik van de diensten van TEMPULSE veilig, tijdig, ononderbroken of vrij van fouten is, of werkt/functioneert in combinatie met andere hardware en software, systemen of gegevens,

B) De service voldoet aan uw eisen of verwachtingen

C) Alle opgeslagen gegevens zijn correct en betrouwbaar

D) de kwaliteit van de producten, diensten, informatie of ander materiaal dat u aanschaft of verkrijgt via de aangeschafte Dienst voldoet aan uw eisen of verwachtingen

E) Fouten en defecten worden gecorrigeerd of

F) De diensten of servers die de service aanbieden, zijn vrij van virussen of andere schadelijke zaken.

18.2 De Diensten van TEMPULSE kunnen onderhevig zijn aan beperkingen, vertragingen en andere problemen die voortvloeien uit het gebruik van het internet en elektronische communicatie. TEMPULSE is niet verantwoordelijk/aansprakelijk voor vertragingen, leveringen of schade als gevolg van dergelijke problemen.

 

§ 19 Aansprakelijkheid

19.1 TEMPULSE is volledig aansprakelijk voor opzet en grove nalatigheid alsmede in overeenstemming met de Wet Productaansprakelijkheid. Voor lichte nalatigheid zijn wij aansprakelijk voor schade als gevolg van letsel aan leven, lichaam en gezondheid van personen.

19.2 In geval van lichte nalatigheid is TEMPULSE alleen aansprakelijk in geval van schending van een essentiële contractuele verplichting, waarvan de nakoming de goede uitvoering van de overeenkomst in de eerste plaats mogelijk maakt en op de naleving waarvan u regelmatig kunt vertrouwen (kardinale plicht). De aansprakelijkheid voor lichte nalatigheid is in hoogte beperkt tot de op het moment van het sluiten van het contract voorzienbare schade, waarvan het optreden typisch te verwachten is. Deze aansprakelijkheidsbeperking geldt ook ten gunste van onze plaatsvervangers.

19.3 Verdere aansprakelijkheid van TEMPULSE bestaat niet.

19.4 Voor zover de aansprakelijkheid van TEMPULSE hierboven is uitgesloten of beperkt, geldt dit ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van de wettelijke vertegenwoordigers, werknemers, medewerkers en plaatsvervangers.

 

§ 20 Verantwoordelijkheid voor illegale activiteiten

20.1 Alle mailings waarvan het transport in strijd is met wettelijke of officiële verboden worden uitgesloten van acceptatie. Illegale activiteiten worden door TEMPULSE niet toegestaan en zijn ten strengste verboden. Als verboden documenten per brief of pakketpost worden bezorgd, kan inbeslagname worden uitgevoerd door de bevoegde autoriteiten. Alle juridische kosten die TEMPULSE maakt om de toepasselijke wetgeving tegen een klant of potentiële klant af te dwingen, komen voor rekening van de klant. De klant stemt ermee in de diensten van TEMPULSE niet te gebruiken voor onwettige, oneigenlijke of frauduleuze doeleinden of voor doeleinden die verboden zijn op grond van de wetgeving van de Europese Gemeenschap, Duitse postvoorschriften en/of IATA-voorschriften.

20.2 Het is de klant ten strengste verboden illegale, gevaarlijke of potentieel gevaarlijke goederen of voorwerpen die personen of dieren kunnen beschadigen of voorwerpen of goederen waarvan de ontvangst of opslag in de brievenbus illegaal is, in ontvangst te nemen.

De klant informeert de betreffende derden en neemt de volledige verantwoordelijkheid op zich voor het niet naleven van dit artikel. De volgende artikelen kunnen niet worden doorgestuurd, zelfs niet als ze ongewild worden geaccepteerd op een TEMPULSE-adres, ze moeten door de klant van dit adres worden afgehaald:

– Voorwerpen met een ongebruikelijke waarde die bestaan uit, maar niet beperkt zijn tot:

– Munten, contant geld, valuta, obligaties, postzegels, postwissels en quasi-monetaire effecten;

– Monetaire activa (zoals wissels, wissels of promesses, maar geen cheques);

– Niet-stabiele edelstenen en industriële diamanten;

– Elk artikel dat meer dan 50 gewichtsprocent goud of platina of een combinatie daarvan in ruwe vorm bevat, met inbegrip van maar niet beperkt tot ingots of schroot van deze metalen.

– Gevaarlijk afval, gedefinieerd als vast afval dat voldoet aan een van de criteria voor gevaarlijk afval;

– Menselijke resten, foetale resten, menselijke lichaamsdelen of componenten daarvan;

– Gedeeld vuurwerk

– Verpakkingen marihuana, inclusief marihuana voor medische doeleinden;

– Alcoholische dranken;

– Vuurwapens en munitie;

– Bederfelijke of gekoelde voedingsmiddelen/goederen;

– Gevaarlijke materialen;

– Droog ijs;

– Producten met een beperkte hoeveelheid;

– Levende dieren;

– Farmaceutische, illegale drugs;

– Tabaksproducten.

20.3 De Klant stemt er verder mee in dat elk gebruik van de door TEMPULSE geleverde diensten in overeenstemming is met de toepasselijke Europese regelgeving, de regelgeving van het land van herkomst, de lokale regelgeving en de wetten van het land van bestemming.

 

§ 21 Privacy van gegevens

Vragen en antwoorden over gegevensbescherming zijn geregeld in ons privacybeleid. Deze zijn te vinden op https://www.tempulse.global/privacy-data-protection.html

 

§ 22 Eigendom, auteursrecht en schadeloosstelling

22.1 In het kader van de dienstverlening worden gedigitaliseerde resultaten van de correspondentie aangemaakt op basis van deze AV.

TEMPULSE heeft geen controle over de inhoud van deze digitaliseringsresultaten.

22.2 De Klant verleent TEMPULSE de noodzakelijke gebruiksrechten in verband met de uitvoering van de Dienst. In dit kader garandeert de Klant aan TEMPULSE dat de uitvoering van de Diensten geen inbreuk maakt op rechten van derden of andere toepasselijke wetgeving.

Dit betekent op zijn beurt dat de klant verzekert dat hij de rechthebbende is met betrekking tot al zijn post die naar de service wordt gestuurd.

22.3 In het geval dat de uitvoering van de dienst inbreuk maakt op rechten van derden, in het bijzonder in de vorm van auteursrechten, vrijwaart de klant TEMPULSE van alle aanspraken zonder voorbehoud en op eerste verzoek.

22.4 TEMPULSE alleen (en, indien van toepassing, haar licentiegevers) is eigenaar van alle rechten, titels en belangen, inclusief alle gerelateerde intellectuele eigendomsrechten, in en op de TEMPULSE technologie, inhoud en service, en alle suggesties, ideeën, voorstellen voor verbetering, feedback en aanbevelingen of andere informatie die door u of een andere partij die verwijst naar de service. Deze overeenkomst is geen koopovereenkomst en verleent geen eigendomsrechten op TEMPULSE’s service, TEMPULSE technologie of intellectuele eigendomsrechten. De naam TEMPULSE, het TEMPULSE-logo en de productnamen in verband met de service zijn handelsmerken van TEMPULSE of van derden, en er wordt geen recht of licentie verleend om deze te gebruiken.

22.5 U mag de Dienst of Inhoud op geen enkele wijze in licentie geven, in sublicentie geven, verkopen, doorverkopen, overdragen, toewijzen, distribueren of anderszins commercieel exploiteren of beschikbaar maken aan derden indien u geen Enterprise account heeft.

22.6 Klanten mogen niet werken aan de dienst die wordt aangeboden door TEMPULSE of andere inhoud creëren; (iii) internet “links” maken naar de dienst of inhoud “framen” of “spiegelen” op andere servers of draadloze of op internet gebaseerde apparaten; of (iv) de dienst reconstrueren of er toegang toe krijgen om (a) een concurrerend product of dienst te ontwikkelen, (b) een product te creëren met soortgelijke dienst ideeën, functies, functies of afbeeldingen, of (c) ideeën, functies om functies of afbeeldingen van de dienst te kopiëren.

22.7 Gebruikerslicenties kunnen niet worden gedeeld of gebruikt door meer dan één individuele gebruiker, met uitzondering van houders van een Enterprise-account. Ze kunnen echter van tijd tot tijd worden toegewezen aan nieuwe gebruikers die voormalige gebruikers vervangen die een functie hebben beëindigd of anderszins van functiestatus of functie zijn veranderd en de Dienst niet langer gebruiken.

22.8 TEMPULSE heeft geen verplichting tot vrijwaring en de Klant zal TEMPULSE vrijwaren tegen vorderingen uit hoofde van de overeenkomst van vorderingen die voortvloeien uit een inbreuk met betrekking tot een combinatie van TEMPULSE’s Diensten met haar eigen producten, diensten, hardware of bedrijfsprocessen onder deze Overeenkomst.

 

§ 23 Eigendomsvoorbehoud

Tempulse behoudt het eigendom van de gescande resultaten van de gedigitaliseerde post totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden onder het Service Contract.

 

§ 24 Wijziging van de voorwaarden

Wijzigingen of nieuwe versies van deze algemene voorwaarden worden in principe alleen elektronisch aan de klant meegedeeld, uiterlijk twee weken voor de voorgestelde datum van inwerkingtreding. De toestemming van de klant geldt als verleend, indien hij zijn afkeuring niet vóór de voorgestelde ingangsdatum van de wijzigingen kenbaar heeft gemaakt. TEMPULSE zal in het bijzonder wijzen op dit goedkeuringseffect in hun wijzigingsbericht. Als de klant bezwaar maakt tegen de wijziging, heeft TEMPULSE het recht om de zakelijke relatie met een redelijke opzegtermijn te beëindigen.

§ 25 Rechtskeuze, plaats van uitvoering en bevoegde rechtbank

25.1 Op de zakelijke relatie tussen de klant en TEMPULSE is, in afwachting van individuele overeenkomsten, het Duitse recht van toepassing met uitsluiting van het UN-kooprecht. Als de klant een particuliere klant is en er afwijkende en dwingende consumentenbeschermingsvoorschriften bestaan, zijn deze van toepassing.

25.2 Als de klant een handelaar, een rechtspersoon van publiek recht of een bijzonder fonds van publiek recht is, is de plaats van uitvoering evenals de exclusieve plaats van jurisdictie voor alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst de statutaire zetel van TEMPULSE.GLOBAL. Dit geldt ook als de klant geen algemene bevoegde rechtbank in Duitsland heeft of als de woonplaats of gebruikelijke verblijfplaats niet bekend is op het moment dat een klacht wordt ingediend.

AGB-Web Ontwikkeling

Voordat een website winst oplevert, staan de belangrijke vragen en antwoorden aan het begin van een project:

Algemene voorwaarden voor gebruikers van de diensten van de webontwikkelingspartner van TEMPULSE.GLOBAL, verantwoordelijke BAHRAM BEHZADI-FARD.

Status: 01 juli 2018

1. toepassingsgebied

1.1 De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle juridische transacties van de verantwoordelijke webdevelopment partner de heer Bahram Behzadi-Fard van TEMPULSE.GLOBAL, hierna te noemen de “Contractant” en volgens dit contract met zijn contractuele partner, hierna te noemen de “Klant of Opdrachtgever of Contractuele Partner”.

1.2 Wijzigingen in deze voorwaarden worden schriftelijk aan de klant meegedeeld. Deze worden geacht te zijn goedgekeurd, indien opdrachtgever hiertegen geen schriftelijk bezwaar maakt. Opdrachtgever dient het bezwaar binnen een week na bekendmaking van de wijzigingen aan opdrachtnemer kenbaar te maken.

Doorgestuurde orders

2.1Indien een opdracht zodanig wordt uitgevoerd dat opdrachtnemer een derde met de verdere uitvoering belast, is opdrachtnemer niet verplicht opdrachtgever/opdrachtgever hierover te informeren. Uitzondering hierop geldt indien een geheimhoudingsovereenkomst is gesloten.

2.2 De aanbiedingen van de opdrachtnemer zijn vrijblijvend en niet-bindend. De in de individuele offerte vermelde prijzen zijn geldig.

3. uitvoering van het contract

3.1 Een overeenkomst met opdrachtnemer komt tot stand door verzending van de bestelling van de klant per e-mail of door mondelinge bevestiging van de klant per mobiele telefoon of telefoon of door een aanbetaling.

4. beëindiging van het contract

De aannemer kan het project beëindigen als het project niet vordert. Het tot dan toe uitgevoerde werk zal worden gefactureerd tegen een minimum van 75% van de totale geschatte prijs.

Hiervoor moet een dwingende reden zijn. Er is ook sprake van een dringende reden als de opdrachtgever het project onnodig verlengt, de door hem gevraagde informatie en gegevens niet naar de aannemer stuurt en/of meer dan twee weken niet reageert op de laatst verzonden e-mail.

5. gegevens

Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden in verband met de verstrekte gegevens. Bij verlies van gegevens kan de opdrachtnemer niet aansprakelijk worden gesteld, tenzij de opdrachtnemer opzettelijk of met grove nalatigheid handelt. Opdrachtgever verplicht zich alle noodzakelijke gegevens kosteloos opnieuw aan opdrachtnemer te verstrekken indien opdrachtnemer geen schuld treft of door opdrachtgever wordt vertegenwoordigd.

6. gegevensbescherming

De contractpartner gaat ermee akkoord dat in het kader van het met hem gesloten contract gegevens over zijn persoon worden opgeslagen, gewijzigd en/of gewist en indien nodig aan derden worden doorgegeven. Dit geldt in het bijzonder voor de overdracht van gegevens die nodig zijn voor de registratie en/of wijziging van een domein, Google en server.

7 Prijzen en betalingen

De offerte/factuur wordt vooraf opgesteld in overeenstemming met de geldige prijslijst van de opdrachtnemer of de met de klant individueel overeengekomen prijs. Alle facturen zijn als volgt betaalbaar:

7.1 De opdrachtgever/cliënt dient voor aanvang van de opdracht een waarborgsom van minimaal 50% over te maken. Na ontvangst van de waarborgsom zal opdrachtnemer starten met het overeengekomen project.

7.2 De klant/opdrachtgever zal het resterende bedrag na controle en voor oplevering overmaken. Na ontvangst van het resterende bedrag wordt het project opgeleverd. De opdrachtgever/klant verplicht zich het resterende bedrag binnen 7 dagen over te maken en de website te controleren. Als er na uiterlijk 7 dagen geen klachten zijn, wordt het project geacht te zijn geaccepteerd.

7.3 Twee correctielussen per bestelling zijn inbegrepen in de prijs, die niets te maken hebben met ongerechtvaardigde functies, elke verdere correctie wordt opnieuw in rekening gebracht.

In dat geval geldt het door opdrachtnemer gehanteerde uurtarief van 100,00 euro per uur of een gedeelte daarvan.

7.4 Indien de geleverde diensten (website, logo, etc.) aan de opdrachtgever zijn overhandigd voordat betaling door de opdrachtgever heeft plaatsgevonden, heeft de opdrachtgever slechts een beperkt gebruiksrecht en slechts zolang de opdrachtnemer dit toestaat. Als de opdrachtgever zijn factuur niet heeft betaald, kan de opdrachtnemer de website te allen tijde blokkeren en offline laten halen.

De gebruiksrechten worden pas overgedragen aan de klant na volledige betaling.

Als de opdrachtnemer eist dat de website offline wordt gehaald wegens wanbetaling en niet meer mag worden gebruikt tot de betaling is verricht, moet de klant onmiddellijk aan deze eis voldoen. Doet hij dit niet onmiddellijk, dan wordt de klant een contractuele boete opgelegd van 5.000,00 EUR bovenop de kosten van de dienst.

De opdrachtgever heeft niet het recht om door de opdrachtnemer geleverde diensten te retourneren en zich uit de overeenkomst terug te trekken.

7.5 Zodra het factuurbedrag door opdrachtnemer is ontvangen en de voor de diensten benodigde gegevens van opdrachtgever zijn verstrekt, zullen de contractueel overeengekomen diensten door opdrachtnemer worden uitgevoerd. Indien de opdrachtgever een betalingsachterstand heeft, behoudt de opdrachtnemer zich het recht voor om geen verdere diensten te verrichten totdat het openstaande bedrag is voldaan en om de hieruit voortvloeiende kosten door te berekenen aan de opdrachtgever. De geleverde dienst blijft eigendom van de opdrachtnemer tot het moment van volledige betaling; de opdrachtgever kan hier geen rechten aan ontlenen zolang de vergoeding niet door de opdrachtnemer is ontvangen. Bezwaren wegens onjuistheid of onvolledigheid van een afrekening dienen door opdrachtgever uiterlijk binnen één week na ontvangst kenbaar te worden gemaakt; indien opdrachtgever zijn bezwaren schriftelijk kenbaar maakt, is verzending binnen de termijn van één week voldoende. Het niet tijdig kenbaar maken van bezwaren geldt als goedkeuring.

7. merkrechten/auteursrechten

De klant is verplicht om alle wettelijke verantwoordelijkheid op zich te nemen met betrekking tot auteursrechtelijke bescherming, bescherming van minderjarigen, persrecht en het “recht op een eigen beeld”.

Bij publicaties in opdracht van de opdrachtgever mogen alleen teksten en afbeeldingen worden gepubliceerd of voor publicatie ter beschikking worden gesteld, waarvoor een overeenkomstig gebruiksrecht bestaat en waarvoor de noodzakelijke toestemming van de eventueel afgebeelde personen is verkregen. Het auteursrecht van alle door de opdrachtnemer vervaardigde werken blijft bij de opdrachtnemer.

8. aansprakelijkheid

8.1 Het risico van de juridische toelaatbaarheid van de werkzaamheden en de totstandkoming van projecten door opdrachtnemer is voor rekening van opdrachtgever. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken van derden indien opdrachtnemer op uitdrukkelijk verzoek van opdrachtgever heeft gehandeld, hoewel hij opdrachtgever op de hoogte heeft gesteld van zijn bedenkingen omtrent de toelaatbaarheid van de maatregelen.

8.2 Indien Opdrachtnemer voor de uit te voeren maatregelen een mededingingsrechtelijk onderzoek door een bijzonder bevoegde persoon of instelling noodzakelijk acht, komen de kosten daarvan na overleg voor rekening van Opdrachtgever.

8.3 Schadeclaims tegen de opdrachtnemer zijn uitgesloten, tenzij deze gebaseerd zijn op opzet of grove nalatigheid van de opdrachtnemer zelf of van zijn hulppersonen. De verjaringstermijn voor schadeclaims bedraagt drie jaar en vangt aan op het moment waarop de schadeveroorzakende handeling is gepleegd. Mochten de wettelijke verjaringstermijnen in afzonderlijke gevallen tot een kortere verjaringstermijn voor de opdrachtnemer leiden, dan gelden deze.

8.4 Voor alle overige schadeclaims gelden de wettelijke bepalingen van het Burgerlijk Wetboek in de Bondsrepubliek Duitsland.

8.5 Het bedrag van de aansprakelijkheid van de contractant is beperkt tot de schade die typisch is voor vergelijkbare transacties van dit type en die te voorzien was op het moment van het sluiten van het contract of uiterlijk op het moment dat het plichtsverzuim werd gepleegd.

8.6 De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor gevolgschade veroorzaakt door een gebrek op grond van de wettelijke grond van positieve contractbreuk is uitgesloten indien en voor zover de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer niet voortvloeit uit een schending van verplichtingen die essentieel zijn voor de vervulling van het doel van de overeenkomst.

9 Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

9.1 Op de zakelijke relatie tussen de klant en de opdrachtnemer is Duits recht van toepassing.

9.2 De jurisdictieovereenkomst is gelijkelijk van toepassing op binnenlandse en buitenlandse klanten.

9.3 De plaats van nakoming en de bevoegde rechtbank voor alle diensten en geschillen is uitsluitend de maatschappelijke zetel van de aannemer van de webontwikkelingspartner van TEMPULSE.GLOBAL, de verantwoordelijke heer BAHRAM BEHZADI-FARD.

10 Overige voorzieningen

10.1 Er zijn geen bijkomende overeenkomsten bij dit contract. Wijzigingen of aanvullingen moeten schriftelijk worden gemaakt om rechtsgeldig te zijn.

10.2 Elke wijziging van clausule 10 van het contract moet eveneens schriftelijk gebeuren.

10.3 De klant is niet gemachtigd om zijn vorderingen uit hoofde van de overeenkomst over te dragen.

10.4 De opdrachtgever heeft het recht de website te gebruiken. Hij mag de website niet reproduceren behalve voor back-updoeleinden en mag deze website niet gebruiken voor andere aanvullende projecten of verkopen aan derden zonder toestemming van de opdrachtnemer. Voor de toestemming om de website te reproduceren zal een vergoeding worden gevraagd, die afzonderlijk zal worden onderhandeld. Indien de opdrachtgever zich hier niet aan houdt en de website zonder toestemming van de opdrachtnemer in een ander project gebruikt of aan derden verkoopt, is een contractuele boete van EUR 5.000,00 verschuldigd.

11. scheidbaarheidclausule

Indien een of meer van de bovenstaande bepalingen ongeldig zijn, heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen. Dit geldt ook als een deel van een bepaling ongeldig is, maar een ander deel wel geldig is. De ongeldige bepaling wordt door de partijen vervangen door een bepaling die de economische belangen van de contractpartijen het meest benadert en die niet in strijd is met de andere contractuele overeenkomsten.

Hebben we je interesse gewekt? Neem dan contact met ons op.

AGB-Rufnummern mieten-en

Algemene voorwaarden (AV) van telequest & Internet Solutions GmbH

§ (1) Algemeen – Toepassingsgebied van het contract

1.1 Deze Algemene Voorwaarden (AV) zijn van toepassing op alle overeenkomsten en diensten die telequest & Internet Solutions GmbH (hierna te noemen "telequest") aangaat met haar klanten. Zij zijn ook van toepassing op toekomstige opdrachten, ook als daar niet specifiek naar wordt verwezen. Algemene voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing, ook als telequest daar niet uitdrukkelijk bezwaar tegen maakt.

1.2 Deze AV bevatten de volledige basisovereenkomst tussen de contractanten en vervangen alle eerdere mondelinge of schriftelijke overeenkomsten.

1.3 Het werkterrein van telequest omvat de nationale en internationale bemiddeling in diverse (service)telefoonnummers, stem- en doorkiesnummers alsmede advisering en het verlenen van technische ondersteuning op het gebied van telecommunicatie, in het bijzonder IVR-systemen en audiotex-toepassingen.

1.4 telequest levert haar diensten conform de wettelijke en reglementaire bepalingen. Alle afspraken in het contract, in de opdrachtbevestiging van de offerte of in het bestelformulier van de klant (telequest servicenummer bestelling) zijn gebaseerd op deze AV. Tot de overeenkomst met de klant behoren ook de gedragscodes van de betreffende landen in de op dat moment geldende versie en eventuele bijlagen en aanvullende afspraken.

1.5 De contractanten zijn bekend met de complexe aard van telecommunicatie en zijn zich bewust van de mogelijke problemen die zich kunnen voordoen tijdens de transmissie en gegevensverwerking. Hiermee moet ook rekening worden gehouden bij mogelijke storingen en schade.

1.6 telequest kan voor haar diensten gebruik maken van eigen technologie alsmede van transmissiepaden en technische faciliteiten van derden. De klant is hiervan op de hoogte. telequest is gerechtigd de technische apparatuur waarop de diensten zijn gebaseerd te wijzigen en andere hulppersonen in te schakelen, mits de dienstverlening voor de afnemer daardoor niet aanmerkelijk verslechtert en de afnemer geen extra lasten ondervindt die een redelijk niveau te boven gaan.

1.7 Alle overeenkomsten moeten schriftelijk worden aangegaan.

1.8 Aanbiedingen zijn altijd onder voorbehoud.

1.9 Met het ondertekende contract, de orderbevestiging of het orderformulier aanvaardt de klant deze AV en verklaart hij zich akkoord met de inhoud ervan.

§ (2) Sluiting van het contract

2.1 Voor een geldige overeenkomst dienen de volgende klantgegevens aan telequest bekend te zijn: juiste bedrijfsnaam volgens het handelsregister, handelsregisternummer, rechtsvorm, vestigingsadres, factuuradres, fiscaal nummer, BTW-nummer, bankgegevens (naam bank, IBAN, SWIFT);

2.2 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de klant één van de volgende documenten invult en ondertekent en opstuurt naar telequest:

– Contract

– Orderbevestiging

– Bestelformulier

Bovendien is aanvaarding per telequest vereist, die vrij is om deze bestellingen schriftelijk te bevestigen.

Het contract is ook gesloten wanneer telequest de dienst heeft geactiveerd.

telequest heeft het recht een bestelling zonder opgaaf van redenen te weigeren.

§ (3) Duur

De contractuele relatie wordt afgesloten voor drie maanden. Als het contract niet binnen deze periode wordt opgezegd met een opzegtermijn van een maand tot het einde van de maand, wordt het voor onbepaalde tijd verlengd.

§ (4) Porten

Indien de klant vóór het sluiten van een contract met telequest gebruik maakt van (service)telefoonnummers van een andere provider of netwerkexploitant, kunnen deze nummers worden geporteerd naar telequest. Uitgangspunt is dat dit proces technisch en praktisch mogelijk is.

4.1 Porten door de klant

De klant plaatst de bijbehorende overboekingsopdracht bij zijn vorige provider of netwerkoperator.

4.2 Porten door telequest

Op verzoek van de klant kan telequest de frankering namens de klant uitvoeren. Hiertoe dient de klant aan telequest een overeenkomstige machtiging te verstrekken.

§ (5) Beperkingen op diensten door telequest

In geval van noodzakelijke reparatie- en onderhoudswerkzaamheden kan er sprake zijn van tijdelijke beperkingen in de omvang van de dienstverlening. Waar mogelijk zal telequest haar klanten tijdig informeren over de aard en omvang van de beperking. De rechten en plichten van de klant blijven onaangetast.

In de volgende gevallen staat het telequest vrij om de genoemde maatregelen te nemen:

5.1 Opschorten en blokkeren van (service)nummers

a) als wettelijke en statutaire bepalingen niet worden nageleefd door de klant;

b) als de klant een storende factor die binnen zijn verantwoordelijkheid valt niet elimineert, ondanks dat hem daarom is gevraagd;

c) in geval van opzegging van de overeenkomst zonder voorafgaande kennisgeving door telequest;

d) als er een bedreiging is voor de faciliteiten van tele-quest of haar plaatsvervangers of voor de openbare veiligheid;

e) indien telequest of haar plaatsvervangers noodzakelijke werkzaamheden aan de technische uitrusting uitvoeren die niet mogelijk zijn zonder onderbreking van de dienst;

f) indien telequest op grond van een ambtelijk of gerechtelijk bevel verplicht of verzocht is de verstrekking van (service)telefoonnummers te staken;

g) als de klant in gebreke blijft met de betaling;

h) indien een insolventieprocedure wordt ingesteld tegen de activa van de klant of indien een dergelijke procedure wordt afgewezen bij gebrek aan activa;

5.2 Intrekken van (service)telefoonnummers

Indien het toegekende telefoonnummer niet binnen drie maanden na activering door de klant wordt gebruikt, is telequest gerechtigd het nummer bij de klant in te trekken met inachtneming van een opzegtermijn van 14 dagen.

§ (6) Rechten en plichten van telequest

6.1 (Service)nummerroutering (geografisch afgiftenummer)

Oproepen die binnenkomen op (service)telefoonnummers van de klant worden door telequest doorgeschakeld naar door de klant schriftelijk op te geven (service)telefoonnummers binnen de technische en operationele mogelijkheden. De prijzen voor de activering en bediening van de dienst staan vermeld in het contract (of bestelformulier).

6.2 Toewijzing van (service)telefoonnummers

Telefoonnummers worden toegewezen door telequest, dat verplicht is te voldoen aan de relevante nationale of internationale wettelijke en officiële vereisten.

6.3 Nieuwe (service)nummers – wijzigingen in routing

Op verzoek van de klant kunnen gedurende de looptijd extra (service)telefoonnummers worden geactiveerd en routeringswijzigingen worden doorgevoerd. Voorwaarde hiervoor is de technische en praktische mogelijkheid voor telequest of voor de door haar ingeschakelde netwerkexploitanten of providers. Routingwijzigingen kunnen schriftelijk worden aangevraagd, nieuwe (service)telefoonnummers moeten worden aangevraagd met behulp van een telequest bestelformulier.

6.4 Misbruik van (service)telefoonnummers

telequest controleert misbruik in verband met de door haar verstrekte (service)telefoonnummers. Redenen hiervoor kunnen zijn

– een merkbare toename van het aantal gegenereerde gesprekken en de duur ervan

– Langdurige individuele gesprekken

– als het vermoeden bestaat dat de klant of zijn werknemers contact hebben met de beller.

6.5 Klacht van een eindklant

Bezwaren van eindklanten worden altijd doorgestuurd naar de klant, met inachtneming van de regelgeving op het gebied van gegevensbescherming. Telequest kan op verzoek van de klant en indien nodig, de verwerking overnemen en brengt daarvoor een bedrag van € 100 per uur in rekening, tenzij met de klant een andere oplossing is overeengekomen.

§ (7) Rechten en verplichtingen van de klant

7.1 De klant verplicht zich zonder uitzondering tot naleving van de wettelijke en reglementaire bepalingen en de landspecifieke gedragscodes voor zijn diensten in het kader van het telequest-aanbod.

7.2 De klant moet altijd zelf de nodige informatie inwinnen over de regelgeving in de afzonderlijke landen.

7.3 telequest maakt alleen toegang mogelijk tot de diensten van de klant via (service)telefoonnummers en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze diensten. De afnemer dient deze indruk ook aan zijn klanten over te brengen.

7.4 Beschrijving van de aangeboden dienst

De aangeboden dienst moet gedetailleerd worden beschreven in het bestelformulier. Wijzigingen of aanvullingen moeten schriftelijk aan telequest worden meegedeeld. Deze mededeling wordt onderdeel van de overeenkomst. De klant kan ook schriftelijk worden verzocht documentatie aan te leveren over diensten die via telequest (service)telefoonnummers worden geleverd.

7.5 De diensten van telequest worden door de klant uitsluitend gebruikt in het kader van zijn bedrijfsvoering en hij onthoudt zich van oneigenlijk gebruik.

7.6 De klant dient ervoor te zorgen dat de aan hem geleverde telequest dienst niet door derden wordt misbruikt.

7.7 Bij het plaatsen van de bestelling dient de klant de verwachte drukte (piek- en daluren) op te geven. Indien tijdens de looptijd bijzondere piekmomenten te verwachten zijn, dient de klant dit tijdig aan telequest door te geven, anders kunnen individuele oproepen niet worden geleverd.

7.8 Geheimhoudingsplicht

De klant verplicht zich om alle informatie met betrekking tot deze zakelijke relatie strikt vertrouwelijk te houden. Dit geldt ook na beëindiging van de zakelijke relatie.

7.8.1 telequest kan de klant een online account ter beschikking stellen. De bijbehorende toegangscode moet door de klant geheim worden gehouden voor onbevoegden.

Dit geldt ook voor testnummers en voor de geografische eindnummers van de (service)nummers die aan hem zijn toegewezen.

7.8.2 Indien er reden is om aan te nemen dat derden op de hoogte zijn van bovengenoemde nummers, is de klant verplicht deze nummers onmiddellijk te wijzigen en tele-quest hiervan op de hoogte te stellen.

7.9 Informatieplicht

7.9.1 Storingsbericht

De klant dient telequest onmiddellijk op de hoogte te stellen van storingen in de (service)telefoonnummers (storingsmelding).

7.9.2 Wijziging van gegevens

Iedere wijziging van telefoonnummer, naam, bedrijf, rechtsvorm, vestigingsplaats, factuuradres of bankgegevens dient onmiddellijk schriftelijk aan telequest te worden doorgegeven.

7.9.3 Procedures voor rechtbanken en autoriteiten

Indien de klant in verband met de door telequest geleverde diensten wordt bedreigd met een procedure voor een rechtbank of een instantie of die ook voor telequest gevolgen kan hebben, dient telequest hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te worden gesteld. Dit geldt in het bijzonder ook voor de opening van een faillissements- of vereffeningsprocedure.

7.9.4 Opsporing van misbruik

Indien telequest een onderzoek instelt naar mogelijk misbruik van de door haar verstrekte (service)telefoonnummers of aanbiedingen, is de klant verplicht actieve ondersteuning te verlenen, onder meer door het overhandigen van documenten en informatie.

7.9.5 Toegangsautorisatie

De klant verleent telequest of haar hulppersonen op afspraak op redelijke tijden toegang tot haar bedrijfsruimten indien de installatie of reparatie van bepaalde technische apparatuur noodzakelijk is voor het verlenen van de dienst.

§ (8) Garantie

8.1 telequest aanvaardt de volledige wettelijke garantie voor haar verzorgingsgebied.

8.2 De beschikbaarheid en kwaliteit van de door derden geleverde diensten valt niet binnen het verzorgingsgebied van te-lequest.

8.3 De bereikbaarheid van telefoonnummers van alle netwerken (mobiel en vast netwerk of andere netwerken) van een bepaald land dient de klant zelf te controleren en maakt geen deel uit van de garantie van telequest.

§ (9) Aansprakelijkheid

9.1 Aansprakelijkheid van telequest

9.1.1 telequest is uitsluitend aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld.

9.1.2 Aansprakelijkheid voor schade wordt aanvaard tot de tegenwaarde van de ontvangen dienst, met een maximum van € 35.000,-. Als er meerdere personen gewond zijn geraakt, wordt het maximumbedrag evenredig verdeeld.

9.1.3 Er kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard

a) voor indirecte schade en gevolgschade voor zover wettelijk toegestaan;

b) voor schade die de klant had kunnen voorkomen;

c) in geval van overmacht of onvoorziene gebeurtenissen;

d) in geval van operationeel noodzakelijke wijzigingen of onderbrekingen (indien technisch en praktisch mogelijk zal telequest haar klanten tijdig informeren over de onderbreking);

e) voor klachten en bezwaren van eindklanten over de inhoud van een dienst – de klant dient telequest in dergelijke gevallen volledig te vrijwaren en schadeloos te stellen;

f) voor storingen in de dienstverlening door telequest veroorzaakt door een fout in de transmissiepaden of technische apparatuur van een derde;

9.1.4 telequest kan eventuele aanspraken op schadevergoeding jegens de derde wegens schade als gevolg van het niet beschikbaar zijn of de kwaliteit van de technische voorzieningen en transmissiepaden cederen aan de klant.

9.1.5 Bovenstaande uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid gelden ook voor medewerkers en vertegenwoordigers van tele-quest.

9.2 Aansprakelijkheid van de klant

9.2.1 Indien oproepen zonder toestemming van de betreffende eigenaar worden doorgeschakeld naar een andere aansluiting dan in de overeenkomst is overeengekomen, is de klant aansprakelijk voor alle schade die telequest hierdoor lijdt.

9.2.2 De klant is aansprakelijk voor alle kosten, uitgaven en schade die ontstaan als gevolg van onbevoegde toegang tot zijn diensten die via de (service)telefoonnummers van telequest worden verwerkt of die het gevolg zijn van misbruik of onrechtmatig gebruik van de (service)telefoonnummers van telequest.

9.2.3 Indien de klant in strijd handelt met een bepaling van deze Algemene Voorwaarden, is hij jegens telequest aansprakelijk voor alle schade die telequest dientengevolge lijdt.

§ (10) Vergoedingen en betalingsvoorwaarden

10.1 De door de klant te betalen vergoedingen en de factureringsmodaliteiten worden over het algemeen afgeleid uit de overeenkomstige afspraken in de gesloten overeenkomst of uit de offerte.

10.2 telequest behoudt zich het recht voor prijzen en tarieven aan te passen aan de marktsituatie.

10.3 De betaling van vergoedingen aan klanten vindt plaats voor zover telequest deze vergoedingen ontvangt van de netbeheerder of derden. telequest kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de inbaarheid en betaling van de gelden – de afnemer draagt het risico van wanbetaling.

10.4 telequest behoudt zich het recht voor om betalingsverzuimen, veroorzaakt door klachten en eindklanten, volledig aan de afnemer door te berekenen. Indien verrekening met bestaande creditnota’s niet mogelijk is, dient de klant het openstaande bedrag binnen zeven dagen na het betalingsverzoek over te maken op de door telequest aangegeven rekening. Desgewenst stelt te-lequest de benodigde documenten ter beschikking aan de klant met inachtneming van de wetgeving inzake gegevensbescherming.

10.5 Indien netbeheerders of providers terugbetalingsvorderingen op telequest doen gelden, behoudt telequest zich het recht voor deze aan de klant door te berekenen. Na vaststelling van het terug te betalen bedrag zal telequest de klant informeren over het te betalen bedrag en de vorm van verrekening. Indien verrekening met bestaande creditnota’s niet mogelijk is, dient de klant het openstaande bedrag binnen zeven dagen na het betalingsverzoek over te maken op de door telequest aangegeven rekening.

10.6 telequest is bevoegd alle verschuldigde bedragen te verrekenen met de creditnota’s die de afnemer aan telequest verschuldigd is voor betaling uit hoofde van de betreffende overeenkomst.

10.7 De factureringskosten zijn gebaseerd op de gegevens (minuten, gesprekken) die door de netwerkexploitanten of providers aan telequest zijn doorgegeven en de overeengekomen prijzen. Facturering vindt plaats in de desbetreffende nationale valuta, met vermelding van de gehanteerde wisselkoers. Overschrijvingen in vreemde valuta worden doorberekend volgens de valutaschommelingen.

10.8 De factuur wordt maandelijks door telequest opgemaakt.

10.9 De creditnota’s worden conform de offerte overgemaakt.

10.10 Vorderingen op de klant zijn onmiddellijk en zonder aftrek opeisbaar na ontvangst van de factuur door de klant. Als de klant in gebreke blijft met de betaling, wordt een vertragingsrente van 5% boven de respectieve basisrentevoet van de Europese Centrale Bank in rekening gebracht.

Indien als gevolg van te late betaling verdere kosten en uitgaven ontstaan, komen deze voor rekening van de klant. tele-quest behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor verdere aanspraken jegens de klant geldend te maken.

10.11 Bij onenigheid tussen telequest en de klant over de facturering kunnen de documenten van te-lequest objectief worden gecontroleerd door een neutrale, aan het beroepsgeheim gebonden accountant of belastingadviseur. Eventueel kan de Stiermarkse Kamer van Koophandel in Graz worden gevraagd de accountant te selecteren. De accountant mag alleen verklaren of de berekeningen zijn gemaakt in overeenstemming met de overeenkomsten. Zijn bevindingen zijn bindend. De in het ongelijk gestelde partij moet de kosten betalen. In dit geval wordt de vervaldatum voor de betaling van het betwiste bedrag uitgesteld totdat er een beslissing is genomen.

10.12 telequest kan van de klant passende vooruitbetalingen verlangen voor verschuldigde betalingsbedragen, een machtiging tot automatische incasso van een rekening van de klant of het overleggen van een garantie van een in Oostenrijk of een andere lidstaat van de Europese Unie gevestigde kredietinstelling.

10.13 Belastingen, heffingen en vergoedingen in verband met betalingen door telequest aan de afnemer dienen door de afnemer zelf te worden geregeld overeenkomstig het toepasselijke recht van zijn land.

§ (11) Storingen

11.1 Storingen kunnen zich voordoen door overmacht, arbeidsconflicten, overheidsmaatregelen en noodzakelijke technische wijzigingen in de systemen van de door telequest gebruikte netbeheerders en hulppersonen. Voor de duur van dergelijke maatregelen is telequest ontheven van haar prestatieplicht. De rechten en plichten van de klant blijven onaangetast.

11.2 Als de klant verantwoordelijk is voor de storing of heeft nagelaten een storingsmelding door te geven, draagt de klant de daaruit voortvloeiende kosten.

§ 12 Statistische gegevens

12.1 Op verzoek verstrekt telequest haar klanten statistische overzichten van het aantal gesprekken en minuten dat is gegenereerd op de individuele (service)telefoonnummers van de klant.

12.2 Als alternatief staat het telequest vrij deze informatie online aan de klant ter beschikking te stellen.

12.3 Alleen de maandelijks ingediende schriftelijke facturen zijn bindend voor de klant. Deze afrekeningen zijn gebaseerd op de originele afrekeningen van de betreffende netwerkbeheerder of provider.

§ (13) Kiesprogramma’s

Als de klant dialers (PC dialers) of vergelijkbare programma’s gebruikt voor de facturering van zijn dienst, moet hij zich informeren over de wettelijke voorschriften en vereisten van het betreffende land. Hij moet ervoor zorgen dat alle voorschriften en vereisten worden nageleefd. Als de klant deze voorschriften overtreedt, is hij daarvoor verantwoordelijk en moet hij telequest vrijwaren en schadeloos stellen.

§ (14) Geografisch beëindigingsnummer

Het geografische afgiftenummer mag geen betaalnummer (servicenummer) zijn.

§ (15) Beëindiging

Over het algemeen worden contracten afgesloten voor drie maanden. Als het contract niet binnen deze periode met een opzegtermijn van een maand wordt opgezegd, wordt het voor onbepaalde tijd verlengd.

15.1 Annulering

Annulering aan het einde van het kwartaal is mogelijk met een opzegtermijn van zes weken. De annulering moet schriftelijk gebeuren en als zodanig worden aangegeven.

 

15.2 Buitengewone annulering

Annulering om gegronde redenen is te allen tijde schriftelijk mogelijk zonder voorafgaande kennisgeving. Belangrijke redenen kunnen zijn

a) indien zich na het sluiten van de overeenkomst omstandigheden buiten de sfeer van telequest voordoen die het telequest onmogelijk maken haar diensten te verlenen, in het bijzonder indien de netwerkexploitant of aanbieder haar diensten staakt;

b) in geval van misbruik van de (service)telefoonnummers door de klant;

c) als de klant wezenlijke verplichtingen niet nakomt;

d) als de klant in gebreke blijft met betaling of als er gerechtvaardigde twijfel bestaat over zijn solvabiliteit;

e) als er omstandigheden aan het licht komen die duiden op een strafbaar feit door de klant, zijn tussenpersonen of zijn klanten;

f) als er een insolventieprocedure wordt geopend tegen de activa van de klant, als een dergelijke procedure wordt afgewezen bij gebrek aan activa of als er een aanvraag wordt ingediend voor een buitengerechtelijke schikkingsprocedure;

g) in geval van schending van wettelijke of reglementaire bepalingen;

h) als de klant opzettelijk valse informatie heeft verstrekt over zijn persoon, bedrijf, kredietwaardigheid, adres of bankgegevens;

15.3 Gevolgen van annulering (gewoon en buitengewoon)

a) Annulering geeft de klant geen recht op schadevergoeding van telequest.

b) Indien de klant annuleert voordat de prestatieplicht van te-lequest is aangevangen, is hij verplicht de reeds gemaakte kosten te vergoeden.

c) telequest mag de toegewezen (service)telefoonnummers gebruiken voor andere klanten en doeleinden. Verworven rechten en plichten van te-lequest of de klant worden door opzegging van deze overeenkomst niet aangetast.

d) telequest behoudt zich het recht voor een deel van de aan de klant verschuldigde gelden in te houden voor toekomstige terugboekingen of ter voldoening van eventuele proceskosten en boetes.

e) Opzegging van een individueel (service)telefoonnummer Individuele opzeggingen van (service)telefoonnummers zijn op grond van de contractuele overeenkomsten te allen tijde mogelijk. De vrijgekomen (service)telefoonnummers kunnen door telequest onmiddellijk voor andere doeleinden worden gebruikt.

§ 16 Vertrouwelijkheid en gegevensbescherming

16.1 Alle informatie en documenten met betrekking tot de contractuele relatie tussen de klant en telequest moeten door beide contractpartijen vertrouwelijk worden behandeld en worden beschermd tegen toegang door derden. In dit geval zijn de contractpartners ook verantwoordelijk voor het gedrag van hun medewerkers.

16.2 Klantgegevens worden door telequest strikt vertrouwelijk behandeld. Openbaarmaking vindt alleen plaats in uitzonderlijke gevallen op basis van dwingende wettelijke bepalingen of op basis van een officieel bevel en alleen aan bevoegde overheidsinstanties.

16.3 Er wordt overeengekomen dat de inhoud en voorwaarden van dit contract niet mogen worden gepubliceerd of toegankelijk gemaakt voor derden.

§ (17) Toewijzing

17.1 Opdrachtgever kan zijn rechten en verplichtingen slechts met toestemming van telequest overdragen aan derden.

17.2 telequest is bevoegd de overeenkomst over te dragen aan een ander bedrijf.

§ (18) Wijzigingen (AV, contract)

18.1 Alle wijzigingen moeten schriftelijk worden doorgegeven.

18.2 telequest is te allen tijde bevoegd deze AV en alle andere contractuele afspraken te wijzigen.

De klant wordt schriftelijk (inclusief per fax) op de hoogte gesteld van alle wijzigingen, ten minste 30 dagen voordat deze van kracht worden (ingangsdatum van de wijziging). Als er nadelen voor de klant zijn, heeft hij het recht om op de ingangsdatum van de nieuwe overeenkomsten op te zeggen. De annulering moet uiterlijk op de ingangsdatum van de wijziging door telequest zijn ontvangen.

§ 19) Bevoegde rechtbank – toepasselijk recht

Bevoegde rechtbank is de bevoegde rechtbank in Graz en de toepassing van Oostenrijks recht met uitzondering van de bepalingen van het Oostenrijks internationaal privaatrecht. De toepassing van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken is uitdrukkelijk uitgesloten.

§ (20) Scheidbaarheidclausule

Mochten afzonderlijke bepalingen van deze AV ongeldig zijn of mocht er sprake zijn van een lacune in deze AV, dan heeft dit geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen. In plaats van de ongeldige bepaling geldt de bepaling die het doel van de ongeldige bepaling het dichtst benadert als overeengekomen. In geval van een lacune geldt de bepaling die overeenkomt met het economische doel van deze AV als overeengekomen.

Verklaring van toestemming

Ik/wij heb/hebben de bovenstaande Algemene Voorwaarden (pagina 1 – 4) van telequest & Internet Solutions GmbH gelezen en ga/gaan akkoord met de inhoud ervan. Door ondertekening worden deze AV onderdeel van de bestaande contracten tussen telequest en de klant.

Naam/Bedrijf:

Adres:

_______________

datum

_________________________

Handtekening

Vul de bovenstaande velden in en fax dit formulier naar het volgende telequestnummer:

0043-316-474422-13

AGB telefoonnummers huren

Algemene voorwaarden van telequest & Internet Solutions GmbH

§ (1) Algemeen – reikwijdte van het contract

1.1 De hier gepresenteerde Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en diensten die telequest & Internet Solutions GmbH (hierna te noemen telequest) sluit met haar klant. Zij zijn ook van toepassing op toekomstige opdrachten, ook als daar niet specifiek naar wordt verwezen. Algemene voorwaarden van de klant zelf zijn niet van toepassing, ook wanneer telequest deze niet uitdrukkelijk tegenspreekt.

1.2 Deze Algemene Voorwaarden bevatten de volledige basis van de overeenkomst tussen de contractpartijen en vervangen alle eerdere mondelinge of schriftelijke afspraken.

1.3 Het werkterrein van telequest omvat het nationaal en internationaal doorschakelen van diverse (service)telefoonnummers, stem- en doorkiesnummers, alsmede advisering en technische ondersteuning op het gebied van telecommunicatie, in het bijzonder IVR- en audiotex-toepassingen.

1.4 telequest levert haar diensten conform de wettelijke en reglementaire bepalingen. Alle afspraken in de overeenkomst, in de opdrachtbevestiging van de offerte of in het door de klant ingediende opdrachtformulier (telequest service telefoonnummer opdracht) zijn gebaseerd op deze Algemene Voorwaarden. De op dat moment geldende versie van de gedragscodes van de betreffende landen, samen met eventuele bijlagen en aanvullende afspraken, maken eveneens deel uit van de overeenkomst met de klant.

1.5 De contractanten zijn zich bewust van de complexe aard van telecommunicatie en houden rekening met de mogelijke problemen die kunnen voortvloeien uit gegevensoverdracht en gegevensverwerking. Hetzelfde moet in gedachten worden gehouden in plaats van mogelijke tekortkomingen en schade.

1.6 telequest kan haar diensten verlenen met gebruikmaking van haar eigen technologie, tezamen met transmissiepaden en technische apparatuur van een derde. De afnemer is hiervan op de hoogte. telequest is gerechtigd de technische apparatuur die de basis vormt van de dienstverlening te wijzigen en gebruik te maken van andere hulppersonen, mits de kwaliteit van de dienstverlening aan de afnemer hierdoor niet aanzienlijk verslechtert en er geen extra lasten ontstaan die uitgaan boven een redelijke omvang.

1.7 Alle overeenkomsten moeten schriftelijk worden vastgelegd.

1.8 Alle offertes zijn in principe vrijblijvend.

1.9 De klant aanvaardt deze Algemene Voorwaarden en stemt in met de inhoud ervan door de uitgifte van het ondertekende contract, de orderbevestiging of het bestelformulier.

§ (2) Sluiting van het contract

2.1 Voor een geldige overeenkomst dienen de volgende klantgegevens aan telequest bekend te zijn: Juiste naam of bedrijf volgens het handelsregister, handelsregisternummer, rechtsvorm, vestigingsadres, factuuradres, fiscaal nummer, identificatienummer omzetbelasting en/of BTW-nummer en bankgegevens (naam bank, IBAN, SWIFT);

2.2 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de klant één van de onderstaande documenten heeft ingevuld en ondertekend en aan telequest heeft toegezonden:

– overeenkomst

– orderbevestiging

– bestelformulier

Bovendien is een aanvaarding door telequest vereist, die deze bestellingen schriftelijk kan bevestigen. De overeenkomst komt ook tot stand wanneer telequest de dienst heeft geactiveerd. telequest heeft het recht een bestelling zonder opgaaf van redenen te weigeren.

§ (3) Duur van het contract

Het contract is bindend voor een periode van drie maanden. Als het contract niet binnen deze termijn wordt opgezegd, met een opzegtermijn van een maand na het einde van de maand, wordt het voor onbepaalde tijd verlengd.

§ (4) Porten

Als de klant vóór het sluiten van de overeenkomst met telequest al (service)telefoonnummers van een andere aanbieder of netwerkexploitant in gebruik heeft, kunnen deze nummers worden geporteerd naar telequest. Essentiële voorwaarde hiervoor is dat het proces technisch en praktisch mogelijk is.

4.1 Porten door de klant

De klant plaatst de juiste overboekingsopdracht bij zijn vorige provider of netwerkoperator.

4.2 Porten door telequest

Op verzoek kan telequest de portering namens de klant uitvoeren. De klant moet telequest hiervoor een passende volmacht geven.

§ (5) Dienstbeperkingen door telequest

Noodzakelijke reparatie- en onderhoudswerkzaamheden kunnen leiden tot beperkingen in de omvang van de dienstverlening gedurende beperkte perioden. Waar mogelijk zal telequest haar klanten tijdig informeren over de aard en omvang van de beperking. De wettelijke rechten en plichten van de klant blijven hierdoor onaangetast. In de volgende gevallen staat het telequest vrij de volgende maatregelen te nemen:

5.1 Opschorting en blokkering van (service)telefoonnummers zal plaatsvinden:

a) Als de klant niet heeft voldaan aan de wettelijke bepalingen en wettelijke vereisten;

b) Als de klant, ondanks een verzoek hiertoe, een storende factor die binnen zijn verantwoordelijkheidsgebied ligt niet heeft geëlimineerd;

c) Indien telequest de overeenkomst zonder opzegtermijn beëindigt;

d) Indien onvoorziene omstandigheden de apparatuur van telequest en/of haar hulppersonen in gevaar brengen, dan wel een bedreiging vormen voor de openbare veiligheid;

e) Indien telequest of haar plaatsvervanger noodzakelijke werkzaamheden aan de technische apparatuur uitvoert die niet mogelijk zijn zonder onderbreking van de dienstverlening;

f) Indien telequest op grond van een officieel of gerechtelijk bevel verplicht is de verstrekking van de (service)telefoonnummers te staken;

g) Als de klant achterloopt met zijn betalingen;

h) Als er een insolventieprocedure wordt ingesteld tegen de activa van de klant, of als deze wordt afgewezen bij gebrek aan activa;

5.2 Intrekken van (service)telefoonnummers

Indien het toegekende telefoonnummer niet binnen drie maanden na activering door de klant wordt gebruikt, heeft telequest het recht het nummer bij de klant in te trekken, mits een opzegtermijn van 14 dagen in acht wordt genomen.

§ (6) Rechten en plichten van telequest

6.1 (Service) routering van telefoonnummers (geografisch afgiftenummer)

Voor zover technisch en operationeel mogelijk, worden inkomende oproepen naar de (service)telefoonnummers van de klant via telequest omgeleid naar de door de klant schriftelijk aan te geven (service)telefoonnummers. De prijzen voor het doorschakelen en het gebruik van de dienst vloeien voort uit het contract (of de bestelbon).

6.2 Afgifte van het (service)telefoonnummer

Het telefoonnummer wordt uitgegeven door telequest, die verplicht is zich te houden aan de huidige relevante nationale of internationale wettelijke en officiële richtlijnen.

6.3 Nieuwe (service) telefoonnummers – wijzigingen in routering

Op verzoek van de klant kunnen gedurende de contractperiode extra (service)telefoonnummers worden geactiveerd en routeringswijzigingen worden doorgevoerd. Essentiële voorwaarde hiervoor is dat dit technisch en praktisch mogelijk is voor telequest, de netwerkexploitant of de door telequest ingeschakelde provider. Routingwijzigingen kunnen schriftelijk worden aangevraagd. Opdrachten voor nieuwe (service)telefoonnummers dienen te worden geplaatst via het originele opdrachtformulier van telequest.

6.4 Misbruik van (service)telefoonnummers

telequest controleert elk geval van misbruik in verband met de door haar doorgegeven servicetelefoonnummers. De redenen hiervoor kunnen onder andere zijn:

– een duidelijk aantoonbare toename van het aantal en de duur van de gegenereerde oproepen

– individuele gesprekken van lange duur

– als het vermoeden bestaat dat de klant of zijn werknemer contact heeft met de beller.

6.5 Klachten van eindklanten

De bezwaarschriften van de eindklant worden in principe doorgestuurd naar de klant, met inachtneming van de bepalingen inzake gegevensbescherming. Op verzoek van de klant kan telequest, indien nodig, de afhandeling van de zaak overnemen en hiervoor € 100,- per uur in rekening brengen, indien geen andere oplossing met de klant wordt overeengekomen.

§ (7) Rechten en verplichtingen van de klant

7.1 De klant is verplicht zich zonder uitzondering te houden aan de wettelijke en reglementaire bepalingen en de landspecifieke gedragscodes voor zijn diensten die verband houden met de door telequest geleverde dienst.

7.2 In principe moet de klant zelf de nodige informatie inwinnen over de bepalingen in de afzonderlijke landen.

7.3 telequest faciliteert slechts de toegang tot de diensten van de klant via (service)telefoonnummers en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze diensten. De klant dient dit ook aan zijn eigen klanten kenbaar te maken.

7.4 Beschrijving van de service

Elke wijziging of aanvulling van de overeenkomst moet schriftelijk aan telequest worden meegedeeld. Deze kennisgeving wordt onderdeel van de overeenkomst. De klant kan ook worden verzocht schriftelijk documenten te overleggen met betrekking tot diensten die plaatsvinden via (service)telefoonnummers van telequest.

7.5 De diensten van telequest mogen door de klant slechts worden gebruikt binnen de grenzen van zijn bedrijfsvoering en hij dient zich te onthouden van elk misbruik van de diensten.

7.6 Opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat de hem door telequest ter beschikking gestelde dienst niet door derden wordt misbruikt.

7.7 De klant dient het te verwachten verkeer (piek- en daluren) bij de bestelling op te geven. Indien tijdens de contractperiode rekening moet worden gehouden met bijzondere piekmomenten, dient de klant dit tijdig aan telequest door te geven, omdat dit anders tot gevolg kan hebben dat individuele oproepen niet worden geleverd.

7.8 Verplichting tot geheimhouding

7.8.1 De klant en zijn werknemers zijn verplicht tot strikte geheimhouding van alle informatie met betrekking tot deze zakelijke relatie. Dit geldt ook na beëindiging van de zakelijke relatie.

7.8.2 telequest kan de klant een online account ter beschikking stellen. De klant mag de bijbehorende toegangscode niet bekendmaken aan onbevoegden. Dit geldt ook voor testnummers, alsmede de geografische aansluitnummers van de aan de klant toegekende (service)telefoonnummers.

7.8.3 Indien er redenen zijn om aan te nemen dat een derde kennis heeft van bovengenoemde nummers, is de klant verplicht deze nummers onmiddellijk te wijzigen en dit aan telequest te melden.

7.9 Openbaarmakingsplicht

7.9.1 Storingsmelding

De klant dient telequest onverwijld op de hoogte te stellen van storingen in het gebied van de (service)telefoonnummers (storingsmelding).

7.9.2 Wijziging van gegevens

Elke wijziging van het telefoonnummer, de naam, het bedrijf, de rechtsvorm, het hoofdkantoor, het factuuradres of de bankgegevens van de afnemer dient onverwijld schriftelijk aan telequest te worden meegedeeld.

7.9.3 Proces voor de rechter of verschijnen voor de autoriteiten

telequest dient onverwijld schriftelijk op de hoogte te worden gesteld indien de klant wordt bedreigd door een gerechtelijke procedure, of door een verschijning voor de autoriteiten, wanneer deze acties verband houden met de door telequest geleverde diensten, of wanneer deze acties gevolgen kunnen hebben voor telequest. Dit geldt in de eerste plaats ook voor het instellen van een faillissements- of schadevergoedingsprocedure.

7.10 Ontdekking van misbruik

Indien telequest een onderzoek instelt naar mogelijk misbruik van de door haar geleverde (service)telefoonnummers en diensten, is de afnemer verplicht actieve medewerking te verlenen door onder meer het overhandigen van documenten en informatie.

7.11 Toegangsautorisatie

Volgens afspraak verleent de klant telequest en/of haar hulppersonen op redelijke tijden toegang tot zijn bedrijfsterrein, indien serviceverlening of reparatie van technische apparatuur noodzakelijk is.

§ (8) Garantie

8.1 telequest verplicht zich tot het verlenen van de volledige wettelijke garantie voor haar verzorgingsgebied.

8.2 De beschikbaarheid en kwaliteit van de door een derde geleverde diensten behoren niet tot het dienstenpakket van telequest.

8.3 De klant dient de bereikbaarheid van de telefoonnummers van alle netwerken (mobiele en vaste netwerken) van een bepaald land te controleren. Dit wordt niet beschouwd als onderdeel van het garantiegebied van telequest.

§ (9) Aansprakelijkheid

9.1 Aansprakelijkheid van telequest

9.1.1 Telequest is in beginsel alleen aansprakelijk in geval van opzet of grove schuld.

9.1.2 Aansprakelijkheid voor schade wordt aanvaard tot maximaal het bedrag van de daarmee samenhangende prestatie, echter met een maximum van € 35.000,-. Als meerdere personen schade hebben geleden, moet het maximale bedrag worden verdeeld volgens hun aandeel.

9.1.3 Er kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard:

a) voor indirecte schade en gevolgschade, voor zover wettelijke bepalingen dit toestaan;

b) voor schade die de klant had kunnen voorkomen;

c) in geval van overmacht of onvoorziene gebeurtenissen;

d) met operationeel noodzakelijke wijzigingen of onderbrekingen (telequest stelt haar klanten tijdig op de hoogte van de onderbreking, indien dit technisch en praktisch mogelijk is);

e) voor klachten en beroepen van eindklanten over de inhoud van een dienst, in dergelijke gevallen dient de klant telequest volledig te vrijwaren van enige klacht of nadeel;

f) voor storingen in de dienstverlening van telequest die zijn opgetreden als gevolg van een fout in transmissiepaden of technische apparatuur van een derde;

9.1.4 Indien schade ontstaat door slechte beschikbaarheid of kwaliteit van de technische apparatuur en de transmissiepaden, kan telequest eventuele aanspraken op schadevergoeding jegens de derde overdragen aan de klant.

9.1.5 Voornoemde uitsluiting en beperkingen van aansprakelijkheid gelden ook voor medewerkers en vertegenwoordigers van telequest.

9.2 Aansprakelijkheid van de klant

9.2.1 Indien oproepen zonder voorafgaande toestemming van de huidige eigenaar worden doorgeschakeld naar een andere aansluiting dan in de overeenkomst is overeengekomen, kan telequest de klant aansprakelijk stellen voor de schade die daardoor is ontstaan.

9.2.2 De klant is aansprakelijk voor alle kosten, uitgaven en schade die kunnen ontstaan als gevolg van een onbevoegde toegang tot de diensten die hij afneemt via de (service)telefoonnummers van telequest, of die het gevolg zijn van misbruik of onrechtmatig gebruik van (service)telefoonnummers van telequest.

9.2.3 Indien de klant in strijd handelt met een bepaling van deze Algemene Voorwaarden, aanvaardt telequest geen aansprakelijkheid voor schade die daardoor is ontstaan.

§ (10) Kosten en betalingsvoorwaarden

10.1 In principe vloeien de door de klant te betalen kosten en factureringsvoorwaarden voort uit de desbetreffende overeenkomsten en/of de aan hem verstrekte offerte.

10.2 telequest behoudt zich het recht voor prijzen en tarieven aan te passen aan de marktsituatie.

10.3 Betaling van alle vergoedingen aan de afnemers vindt plaats in dezelfde mate waarin telequest deze vergoedingen van de netbeheerder of een derde ontvangt. telequest kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de inbaarheid en betaling van de vergoedingen – de afnemer draagt het risico van een eventueel tekort.

10.4 telequest behoudt zich het recht voor om een eventueel tekort als gevolg van klachten of eindklanten volledig door te berekenen aan de klant. Indien het niet kan worden verrekend met een bestaand krediet, dient de klant het openstaande bedrag binnen zeven dagen na het betalingsverzoek over te maken op een door telequest aangewezen bankrekening. Indien nodig zal telequest, met inachtneming van de wet op de gegevensbescherming, de betreffende documentatie aan de klant ter beschikking stellen.

10.5 Indien netbeheerders of providers vorderingen doen op telequest, behoudt telequest zich het recht voor deze door te berekenen aan de klant. Na berekening van het terug te betalen bedrag zal telequest de klant informeren over dit openstaande bedrag en de wijze van betaling. Indien het terug te betalen bedrag niet kan worden verrekend met een bestaand krediet, dient de klant het openstaande bedrag binnen zeven dagen na het betalingsverzoek over te maken op een door telequest aangewezen bankrekening.

10.6 telequest is gerechtigd met de tegoeden te verrekenen al hetgeen de afnemer uit hoofde van deze overeenkomst aan telequest verschuldigd is.

10.7 De tarieven op de factuur zijn gebaseerd op de door de netwerkoperators of providers aan telequest geleverde gegevens (minuten, gesprekken) en de met de klant overeengekomen prijzen. Facturering geschiedt in de valuta van het desbetreffende land met vermelding van de toegepaste wisselkoers. Bankoverschrijvingen in vreemde valuta worden doorberekend op basis van valutaschommelingen.

10.8 De factuur wordt maandelijks opgesteld door telequest.

10.9 Overschrijvingen vinden plaats in overeenstemming met de offerte.

10.10 Vorderingen op de klant zijn opeisbaar en onmiddellijk opeisbaar zonder aftrek bij ontvangst van de factuur. Indien de afnemer met betaling in gebreke blijft, brengt telequest een vertragingsrente van 5 % boven de geldende basisrente van de Europese Centrale Bank in rekening. Ook bijkomende kosten en onkosten als gevolg van het verzuim zullen aan de afnemer in rekening worden gebracht. telequest behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor verdere aanspraken jegens de afnemer geldend te maken.

10.11 Bij onenigheid tussen telequest en de klant over de rekening kan de administratie van telequest objectief worden onderzocht door een neutrale accountant of belastingadviseur, die op grond van zijn of haar beroepsplicht tot strikte geheimhouding verplicht is. Indien nodig kan de plaatselijke afdeling van de Oostenrijkse Federale Kamer van Koophandel en Industrie in de deelstaat Stiermarken (“Wirtschaftskammer Steiermark”) worden ingeschakeld om een accountant te kiezen. De accountant mag alleen bekendmaken of de berekeningen al dan niet in overeenstemming met de overeenkomst zijn uitgevoerd.

De verklaring van de accountant is bindend. De kosten moeten worden gedragen door de partij die in het ongelijk is gesteld. In dit geval wordt de afwikkelingsdatum van het betwiste bedrag uitgesteld totdat er een beslissing is genomen.

10.12 Voor toekomstige betalingsbedragen kan telequest een redelijke vooruitbetaling, een machtiging tot automatische incasso van de rekening van een klant of het overleggen van een schuldgarantie van een in Oostenrijk of in een andere EU-lidstaat gevestigde bank verlangen.

10.13 Belastingen, rechten en heffingen in verband met betalingen van telequest aan de afnemer dienen door de afnemer zelf te worden voldaan volgens de in zijn land geldende wetgeving.

§ (11) Interferentie

11.1 Storingen kunnen het gevolg zijn van overmacht, arbeidsconflicten, van overheidswege opgelegde maatregelen, alsmede van noodzakelijke technische aanpassingen in de systemen van de netbeheerders of van de hulppersonen waarvan telequest gebruik maakt. Zolang de storingen duren, is telequest vrij van haar verplichting tot dienstverlening aan de klant. De wettelijke rechten en plichten van de klant blijven hierdoor onaangetast.

11.2 Indien de klant verantwoordelijk is voor de storing of indien hij heeft nagelaten een storingsmelding door te geven, dient hij de hieruit voortvloeiende kosten te dragen.

§ 12 Statistische gegevens

12.1 telequest verstrekt haar afnemers op verzoek statistische overzichten waarin het aantal gesprekken en gegenereerde minuten met elk (service)telefoonnummer van de afnemer gedetailleerd is opgenomen.

12.2 Als alternatief staat het telequest vrij deze informatie via internet aan de klant te verstrekken.

12.3 Alleen de gedrukte facturen die maandelijks naar de klant worden gestuurd, zijn wettelijk bindend. Deze facturen zijn gebaseerd op de originele facturen van de respectieve netwerkoperator of provider.

§ (13) Kiesprogramma’s

Indien de klant gebruik maakt van PC-dialerprogramma’s of soortgelijke programma’s voor facturatiedoeleinden, dient hij op de hoogte te zijn van alle wettelijke bepalingen en bijzondere wettelijke vereisten dienaangaande in de betreffende landen en dient hij ervoor te zorgen dat alle relevante wettelijke bepalingen en wettelijke vereisten worden nageleefd. De klant dient de volledige aansprakelijkheid voor overtreding van dergelijke bepalingen en eisen op zich te nemen en telequest te vrijwaren van enige klacht of schade.

§ (14) Geografisch beëindigingsnummer

In geen geval mag een geografisch afgiftenummer een (service)telefoonnummer bevatten waarvoor kosten in rekening worden gebracht.

§ (15) Beëindiging

In principe zijn contracten bindend voor een periode van drie maanden. Als een contract niet binnen deze termijn wordt beëindigd met een opzegtermijn van een maand, wordt het voor onbepaalde tijd verlengd.

15.1 Beëindiging

Het contract kan aan het einde van een kwartaal worden beëindigd, mits een opzegtermijn van zes weken in acht wordt genomen. De beëindiging moet schriftelijk gebeuren en als zodanig worden aangegeven.

15.2 Buitengewone opzegging

Het contract kan op elk moment worden beëindigd vanwege een goede reden zonder inachtneming van een opzegtermijn. Opzegging moet schriftelijk gebeuren.

Goede redenen kunnen zijn als:

a) na het sluiten van een overeenkomst zich buiten het verantwoordelijkheidsgebied van telequest omstandigheden voordoen die het leveren van haar diensten onmogelijk maken, in het bijzonder wanneer een netwerkexploitant of een provider haar diensten staakt;

b) de klant het (service)telefoonnummer misbruikt;

c) de klant fundamentele verplichtingen schendt;

d) de klant een betalingsachterstand heeft of als er gegronde twijfels zijn over zijn solvabiliteit;

e) omstandigheden duidelijk worden dat de klant, zijn agenten of zijn klanten zich vermoedelijk schuldig maken aan een strafbaar feit;

f) een insolventieprocedure wordt ingesteld tegen de activa van de klant, of een dergelijke procedure wordt afgewezen bij gebrek aan activa, of de klant vraagt buitengerechtelijke reorganisatie aan;

g) er sprake is van een schending van wettelijke of reglementaire vereisten;

h) de klant bewust een valse verklaring aflegt over zijn eigen persoonlijke gegevens, bedrijf, kredietwaardigheid of bankgegevens;

15.3 Gevolgen van de beëindiging (normaal of buitengewoon)

a) Een opzegging geeft de klant geen grond tot het vorderen van schadevergoeding tegen telequest.

b) Indien de klant opzegt voordat telequest met de werkzaamheden kan beginnen, is hij verplicht de reeds gemaakte kosten te vergoeden.

c) telequest mag de toegewezen (service)telefoonnummers gebruiken voor andere klanten en doeleinden. De door telequest of door de klant verkregen rechten en plichten worden niet aangetast door de beëindiging van de overeenkomst.

d) telequest behoudt zich het recht voor om een deel van de openstaande bedragen van de klant in te houden voor toekomstige charge-back claims, of ter verrekening van eventuele juridische kosten en boetes.

15.4 Annulering van een individueel (service) telefoonnummer

Individuele opzegging van (service)telefoonnummers is op grond van de contractuele afspraken te allen tijde mogelijk. telequest is gerechtigd het vrijgemaakte (service)telefoonnummer anders onmiddellijk te gebruiken.

§ 16 Vertrouwelijkheid en gegevensbescherming

16.1 Alle informatie en documenten die verband houden met de contractuele relatie tussen de klant en telequest moeten door partijen vertrouwelijk worden behandeld en worden beschermd tegen toegang door derden. In dit geval zijn de partijen ook verantwoordelijk voor het gedrag van hun medewerkers.

16.2 telequest gaat uiterst discreet om met de gegevens van klanten. Bij wijze van uitzondering worden gegevens alleen op grond van dwingende wettelijke bepalingen of ter uitvoering van een ambtelijk bevel verstrekt aan overheidsinstanties of andere autoriteiten die daartoe bevoegd zijn.

16.3 De partijen komen overeen dat de inhoud en voorwaarden van dit contract niet openbaar worden gemaakt of toegankelijk worden gemaakt voor derden.

§ (17) Toewijzing

17.1 De klant kan zijn rechten en verplichtingen slechts met voorafgaande toestemming van telequest overdragen aan een derde.

17.2 telequest is gerechtigd alle rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan een ander bedrijf.

§ (18) Wijzigingen (Algemene voorwaarden, contract)

18.1 Alle wijzigingen moeten schriftelijk worden ingediend.

18.2 telequest is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden en alle overige bepalingen te wijzigen.

Alle wijzigingen worden schriftelijk (ook per fax) aan de klant meegedeeld, ten minste 30 dagen voordat ze van kracht worden (vastgestelde wijzigingsdatum). Indien wijzigingen de klant benadelen, heeft deze het recht de overeenkomst op te zeggen tegen de voor de wijziging vastgestelde datum. telequest moet de opzegging ontvangen hebben vóór de voor de wijziging vastgestelde datum.

§ 19) Bevoegde rechtbank – toepasselijk recht

De bevoegde rechtbank is de bevoegde rechtbank in Graz. Er wordt overeengekomen dat Oostenrijks recht, met uitzondering van de bepalingen van het Oostenrijks internationaal burgerlijk recht, van toepassing is. De toepassing van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

§ (20) Aanvullende clausule

Indien een bepaling van deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk onwerkzaam is of wordt, of indien deze overeenkomst onvolledig is, blijft de geldigheid van de overige bepalingen onaangetast. Ineffectieve bepalingen worden automatisch vervangen door effectieve bepalingen die het beoogde doel zo goed mogelijk dienen. In het geval dat deze overeenkomst onvolledig is, wordt de bepaling die overeenkomt met de bepaling die zou zijn overeengekomen, geacht te zijn overeengekomen, in overeenstemming met het economische doel van deze overeenkomst, als de contractpartijen de zaak vanaf het begin hadden overwogen.

Verklaring van overeenkomst

Ik/wij heb/hebben kennis genomen van de Algemene Voorwaarden van telequest & Internet Solutions GmbH zoals hierboven weergegeven (pagina 1 – 4) en ga/gaan akkoord met de inhoud ervan. Door ondertekening van dit document worden de Algemene Voorwaarden van telequest & Internet Solutions GmbH onderdeel van de bestaande overeenkomst tussen telequest en de klant.

Naam/Bedrijf:

Adres:

_______________

Datum

_________________________

Handtekening

Vul de bovenstaande velden in en fax dit formulier naar telequest op het volgende nummer:

0043-316-474422-13

Gegevensbescherming

VERSTREKTE INFORMATIE

Status 23.12.2023

 

Het gebruik van onze website is niet afhankelijk van de overdracht van uw persoonlijke gegevens. Daarom slaat de website TEMPULSE.GLOBAL ook persoonlijke gegevens op zonder uw toestemming. U kunt ons deze gegevens (zoals uw naam, bedrijf, e-mailadres, telefoon- en faxnummer) echter vrijwillig voor specifieke doeleinden verstrekken in de daarvoor bestemde gedeelten van de website van TEMPULSE.GLOBAL.

Wij zullen u op de website van TEMPULSE.GLOBAL niet vragen om ons zogenaamde speciale soorten persoonsgegevens te verstrekken in de zin van § 3 (9) BDSG (zoals gegevens over ras en etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of filosofische overtuigingen, vakbondslidmaatschap of seksleven). Als u ons dergelijke informatie echter ongevraagd en vrijwillig verstrekt, geeft u ons toestemming om deze informatie op te slaan en te gebruiken voor de doeleinden van deze website als onderdeel van het registratieproces.

COOKIES EN WEBBAKENS

Om de TEMPULSE.GLOBAL-website efficiënt te beheren en de navigatie te verbeteren, gebruiken wij of onze serviceprovider(s) cookies (kleine tekstbestanden die aan de browser van de gebruiker worden aangeboden) of web beacons (kleine beeldbestanden waarmee de TEMPULSE.GLOBAL-website het aantal bezoekers van een bepaald deel van de TEMPULSE.GLOBAL-website kan vaststellen en bepaalde cookies kan laten plaatsen) om abstracte gebruiksgegevens te verzamelen.

We gebruiken deze tools om gebruikersgegevens te verzamelen, zoals IP-adres, domein, browsertype, taal, toegangstijden en bezochte pagina’s op onze website. Deze verzamelde informatie wordt doorgestuurd naar onze webmasters om ervoor te zorgen dat onze website een nuttige en effectieve bron van informatie blijft.

Onze cookies noch onze web beacons verzamelen persoonlijke gegevens zoals namen of e-mailadressen. Om te voorkomen dat uw internetbrowser cookies of web beacons ontvangt, moet u uw internetbrowser zo instellen dat deze ofwel helemaal geen cookies of web beacons meer ontvangt of u vraagt om toestemming te geven voor het ontvangen van elke afzonderlijke cookie of web beacon.

Lees onze Cookie Notice voor meer informatie over het uitschakelen van deze tools.

Onder bepaalde omstandigheden kan de TEMPULSE.GLOBAL website echter de ontvangst van een cookie en/of web beacon vereisen en bezoekers op een andere manier de toegang tot bepaalde gebieden ontzeggen.

U kunt voorkomen dat uw geanonimiseerde internetactiviteiten op websites worden vastgelegd door analysecookies door u af te melden. Wij maken gebruik van de volgende serviceproviders. U kunt meer te weten komen over hun privacybeleid en hoe u de opt-out-functie kunt gebruiken door op de volgende links te klikken:

https://matomo.org/gdpr-analytics/

GEBRUIK VAN GEGEVENS DIE WORDEN DOORGEGEVEN IN HET KADER VAN HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE TEMPULSE.GLOBAL:

De persoonsgegevens die u op de website van TEMPULSE.GLOBAL achterlaat, worden uitsluitend gebruikt voor de doeleinden waarvoor de bezoeker vrijwillig toestemming heeft gegeven in de zin van § 4a BDSG, in geval van registratie voor het ontvangen van algemene of exclusieve informatie, alsmede voor doeleinden die geregistreerde gebruikers op grond van de omstandigheden van het gebruik van de website mochten verwachten.

Als u als geregistreerde bezoeker geen gebruik meer wilt maken van de aangeboden informatie of andere gebieden, kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen het toekomstige gebruik van uw persoonlijke gegevens.

Neem hiervoor contact op met datenschutz@tempulse.global als de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de BDSG. Er zijn geen andere kosten voor het bezwaar dan de transmissiekosten volgens de basistarieven.

GEBRUIK VAN GEGEVENS DIE ZIJN DOORGEGEVEN IN HET KADER VAN EEN ZAKELIJKE RELATIE

TEMPULSE.GLOBAL gebruikt de in het kader van een zakelijke relatie doorgegeven gegevens voor de uitvoering van individuele contractuele relaties.

Voor zover TEMPULSE.GLOBAL als verantwoordelijke instantie in de zin van de BDSG en de aan haar gelieerde ondernemingen de door u verstrekte persoonsgegevens op wettelijk toegestane wijze voor eigen marketingdoeleinden gebruiken, kunt u hiertegen te allen tijde bezwaar maken door een dienovereenkomstig bericht te sturen aan datenschutz@tempulse.global.

Er zijn geen kosten verbonden aan de opzegging, behalve de verzendkosten volgens de basistarieven. U kunt ook klikken op de individuele link “Uitschrijven” in de respectieve marketingmails.

BEKENDMAKING VAN INFORMATIE AAN DERDEN

Wij geven uw persoonlijke gegevens niet door aan externe derden zonder uw toestemming. In overeenstemming met § 4a BDSG stemt u er echter mee in dat wij uw persoonlijke gegevens doorgeven aan dienstverleners (die zich ook in het buitenland kunnen bevinden) die deze gegevens namens ons en voor onze doeleinden verwerken of beheren. Ongeacht dit, als u zich registreert in overeenstemming met § 4a BDSG, stemt u ermee in dat wij uw persoonsgegevens ook binnen de organisatie TEMPULSE CONSULTANCY GLOBAL kunnen doorgeven, in het bijzonder aan de lidbedrijven van TEMPULSE CONSULTANCY GLOBAL (meestal in het buitenland).

In verband met het doorsturen van informatie binnen TEMPULSE CONSULTANCY GLOBAL dient u er rekening mee te houden dat de afzonderlijke vestigingen nationaal autonoom en onafhankelijk zijn, over het algemeen onderworpen zijn aan een wet die afwijkt van de federale wet op de gegevensbescherming en mogelijk een verklaring over de bescherming van de privacy en persoonsgegevens hebben uitgegeven die hiervan afwijkt.

Wij willen u daarom vragen de respectieve privacyverklaringen te lezen voordat u uw persoonlijke gegevens aan bepaalde andere filialen van TEMPULSE CONSULTANCY GLOBAL doorgeeft. Dit geldt ook als u ons opdracht geeft uw persoonsgegevens aan hen door te geven.

TEMPULSE CONSULTANCY GLOBAL aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud en/of gegevensbescherming van gegevens die u of wij op uw verzoek op andere websites achterlaten. Verdere bekendmaking van persoonlijke gegevens vindt uitsluitend plaats in het kader van de federale wet op de gegevensbescherming, in het bijzonder wanneer wij wettelijk verplicht zijn om gegevens te verstrekken aan rechtbanken of autoriteiten in Duitsland of, in het geval van gegevensoverdracht naar het buitenland, aan rechtbanken en autoriteiten in het buitenland.

Blogs, forums, wiki’s en andere sociale mediatoepassingen

Deze website biedt u de mogelijkheid om verbinding te maken met verschillende blogs, forums, wiki’s of andere social media-applicaties of -diensten en informatie te delen met andere gebruikers. Houd er bij het gebruik van deze social media-applicaties echter altijd rekening mee dat de informatie die via dit informatiekanaal wordt verspreid buiten onze controle valt en (ook) door andere gebruikers kan worden gelezen, opgeslagen en/of gebruikt. Wij aanvaarden dan ook geen verantwoordelijkheid voor deze mensen en hoe zij omgaan met uw (persoons)gegevens.

GEGEVENSBEVEILIGING

TEMPULSE.GLOBAL maakt gebruik van algemeen erkende technologische veiligheidsnormen om de op de Duitse website ingevoerde bezoekersgegevens te beschermen tegen misbruik, verlies en vervalsing. Bovendien hebben alleen bepaalde medewerkers van TEMPULSE.GLOBAL toegang tot persoonlijk identificeerbare bezoekersgegevens.

In het kader van het doel van de overdracht zorgen deze medewerkers ervoor dat de vertrouwelijkheid van deze gevoelige gegevens gehandhaafd blijft. Dit principe geldt ook voor de websites van de andere deelnemende filialen (waaronder bepaalde filialen van TEMPULSE GLOBAL CONSULTANCY) in overeenstemming met de overeenkomstige vertrouwelijkheidsverklaringen die door hen zijn uitgegeven en dus ook voor de werknemers, vertegenwoordigers en aangesloten bedrijven aan wie bezoekersgegevens worden doorgegeven in het kader van het doel van de overdracht.

Als een bezoeker gegevens achterlaat op deze website, gaat hij/zij akkoord met het verzamelen, verwerken en gebruiken van gegevens door TEMPULSE.GLOBAL (rekening houdend met de communicatie op de website en het verstrekken van deze vertrouwelijkheidsverklaring, die op elk moment kan worden geraadpleegd) door eenvoudigweg zijn/haar bezoekersgegevens in te voeren in overeenstemming met § 4a van de federale wet op de gegevensbescherming. Alle bezoekers van deze website worden er ook op gewezen dat links (elektronische “verwijzingen”) op de Duitse website naar andere websites en informatie van derden leiden. TEMPULSE.GLOBAL aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites van derden, ook niet met betrekking tot de naleving van bepaalde veiligheidsnormen of de naleving van de federale wet op de gegevensbescherming, tenzij dit uitdrukkelijk wordt gegarandeerd.

WIJZIGING VAN DEZE VERKLARING OVER DE BESCHERMING VAN PRIVACY EN PERSOONSGEGEVENS:

TEMPULSE GLOBAL CONSULTANCY behoudt zich het recht voor dit privacybeleid te allen tijde te wijzigen. De datum van de laatste wijziging staat aan het begin van deze verklaring. De website TEMPULSE.GLOBAL, inclusief deze verklaring, is opgezet om algemene informatie en advies over specifieke onderwerpen te verstrekken, maar niet om afzonderlijke onderwerpen diepgaand te behandelen.

De website TEMPULSE.GLOBAL is niet bedoeld om bindend advies te verstrekken (inclusief over boekhoudkundige, fiscale, juridische of investeringsaangelegenheden), enige andere dienst of werk of enig antwoord op een gerelateerde vraag. Dienovereenkomstig kunt u niet vertrouwen op enige beslissing of actie die u neemt op de website TEMPULSE.GLOBAL en moet u daarom altijd een geschikte gekwalificeerde adviseur raadplegen over zaken die betrekking hebben op uw persoonlijke financiën en uw bedrijf.

BESCHERMING VAN DE PRIVACY EN PERSOONLIJKE LEVENSSFEER VAN MINDERJARIGEN

TEMPULSE.GLOBAL benadrukt het belang van de bescherming van de privacy en persoonlijke levenssfeer van minderjarigen (uitdrukkelijk kinderen jonger dan 13 jaar), in het bijzonder met betrekking tot het mogelijke misbruik van de huidige internetcommunicatie.

Daarom wil TEMPULSE GLOBAL CONSULTANCY benadrukken dat de website TEMPULSE.GLOBAL niet is ontworpen om minderjarigen te informeren of om gegevens van minderjarigen te verzamelen.

VRAGEN OVER DE BESCHERMING VAN PRIVACY EN PERSOONLIJKE LEVENSSFEER

Als je vragen hebt over dit privacybeleid of als je van mening bent dat je specifieke problemen hebt die speciale aandacht verdienen, kun je je vragen en suggesties rechtstreeks naar onze webmaster sturen via datenschutz@tempulse.global.

PRIVACYBELEID VOOR HET GEBRUIK VAN GOOGLE ANALYTICS EN MATOMO

Onze websites maken gebruik van de webanalysedienst Google Analytics van Google Inc (“Google”) en Matomo, een onafhankelijk analyseplatform dat ons in staat stelt inzicht te krijgen in het gedrag van onze websitebezoekers in overeenstemming met de regelgeving voor gegevensbescherming. In overeenstemming met de hoogste ethische normen en richtlijnen voor gegevensbescherming biedt Matomo de mogelijkheid om gegevens op een betrouwbare en verantwoordelijke manier te gebruiken.

Hierbij worden kleine tekstbestanden, “cookies” genaamd, op uw pc opgeslagen door een server op internet, waarmee uw gebruiksgedrag op deze website kan worden geanalyseerd. De door de cookie gegenereerde en verzamelde informatie wordt meestal doorgestuurd naar een server van Google of Matomo Analytics in de VS en Frankfurt am Main, Duitsland, waar de informatie wordt geanalyseerd en opgeslagen.

Als IP-anonimisering op deze website is geactiveerd, zal Google of Matomo het IP-adres eerst anonimiseren binnen de lidstaten van de Google of Matomo Analytics zal de bovenstaande informatie namens de websitebeheerder gebruiken om bezoekersstromen en interacties op deze website te evalueren en om rapporten over de website-activiteit samen te stellen. Daarnaast worden andere diensten met betrekking tot website- en internetgebruik geleverd aan de websitebeheerder. U kunt het opslaan van cookies op uw computer voorkomen en zo het gebruik van Google Analytics en Matomo verhinderen door de juiste instellingen in uw browsersoftware te kiezen. Deze instelling kan echter tot gevolg hebben dat u niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken.

Bovendien heeft u de mogelijkheid om de overdracht van uw gegevens over het gebruik van deze website aan en de verwerking van deze gegevens door Google of Matomo Analytics te voorkomen door de browser plug-ins te downloaden en te installeren die beschikbaar zijn onder de volgende links:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

https://matomo.org/gdpr-analytics/

 

Afdruk

Met grenzeloos enthousiasme geven BERND FERBER en TEAM nieuwe impulsen aan de polsslag van de tijd en nodigen ze je uit om creatief te denken. Het doel is om als laterale denker nieuwe doelen te bereiken. Ons doel is om nieuwe levensenergie uit te stralen, te polariseren en het publiek op het puntje van hun stoel te houden. Ons doel is om mensen te helpen bij het realiseren van innovaties die geen grenzen kennen en om de mogelijkheden van digitale transformatie te benadrukken en te benutten. Het doel is om de grenzen van “permanente schaarste” achter ons te laten. Wat heeft dit alles met jou te maken? Laten we daar samen achter komen.

 

Contact:

U kunt ons te allen tijde bereiken via het contactformulier.

TEMPULSE WERELDWIJD ADVIES

BERND FERBER

T8 Esdoornlaan

Industrieterrein Stillorgan/Sandyford

Dublin A94RT20

Ierland

 

Meer informatie:

Als u om welke reden dan ook geen gebruik wilt maken van het webformulier om contact met ons op te nemen, kunt u ons ook schrijven op datenschutz@tempulse.global. Houd er echter rekening mee dat dit tot langere reactietijden kan leiden.

 

Online geschillenbeslechting:

Link naar de website van de Europese Commissie voor online geschillenbeslechting in consumentenzaken:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

Over ons/opdruk

Exploitant van de TEMPULSE.GLOBAL WEBSITE

 

Neem contact met ons op:

U kunt ons bereiken via dit webformulier.

TEMPULSE WERELDWIJD ADVIES

BERND FERBER

T8 Esdoornlaan

Industrieterrein Stillorgan/Sandyford

Dublin A94RT20

Ierland

 

Meer informatie:

Als je om wat voor reden dan ook liever niet het webformulier gebruikt om contact met ons op te nemen, kun je ons ook schrijven op datenschutz@tempulse.global , maar houd er rekening mee dat dit tot langere reactietijden kan leiden.

 

Online geschillenbeslechting:

Resolutieplatform van de Europese Commissie:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

 

Webontwikkelaar:

IT-specialist voor applicatieontwikkeling

De vredelievende

 

 

Illustraties:

https://www.istockphoto.com/de
https://pixabay.com

Opmerking

De apparatuur op de individuele bedrijfsadressen kan variëren.

Met betrekking tot Creative Command CCO

Juridische informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN

TEMPULSE.GLOBAL bestaat uit verschillende afzonderlijke wereldwijde, land- of dienstspecifieke websites. Elk van deze afzonderlijke websites die u op enig moment tijdens uw gebruik van TEMPULSE.GLOBAL bekijkt, is afhankelijk van de “locatie” van de website. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de afzonderlijke wereldwijde, regionale, land- of dienstspecifieke websites die u op TEMPULSE.GLOBAL hebt bekeken voordat u op deze gebruiksvoorwaarden hebt geklikt. Naar deze individuele website wordt in de Gebruiksvoorwaarden verwezen als “TEMPULSE.GLOBAL”. Door deze website te gebruiken, gaat u akkoord met de Gebruiksvoorwaarden van deze website. Als u niet akkoord gaat, mag u deze website niet gebruiken en moet u onmiddellijk stoppen met het gebruik ervan.

TEMPULSE.GLOBAL ” verwijst naar TEMPULSE.CONSULTANCY, de filialen van TEMPULSE.GLOBAL en de aangesloten bedrijven.

Elke afzonderlijke wereldwijde, regionale, land- of dienstspecifieke website binnen de ” TEMPULSE.GLOBAL ” valt onder zijn eigen GEBRUIK VAN INHOUD; BEPERKINGEN EN PRIVACYBELEID.

Tenzij anders vermeld in de relevante inhoud en op voorwaarde dat u voldoet aan alle verplichtingen in de Gebruiksvoorwaarden, is het u toegestaan de inhoud van deze website te bekijken, te kopiëren, af te drukken en te verspreiden (maar niet te wijzigen), op voorwaarde dat

(1.) het gebruik uitsluitend voor niet-commerciële informatiedoeleinden is, en

(2.) elke kopie van de inhoud die door u wordt gemaakt, de auteursrechtvermelding of andere toewijzing van de inhoud bevat.

De inhoud van de website mag alleen voor informatieve doeleinden worden gebruikt. In het bijzonder mag de inhoud van de website niet worden gebruikt in combinatie met andere werken, publicaties of websites, ongeacht of deze van uzelf of van derden zijn.

Deze rechten berusten over het algemeen bij de vertegenwoordigers van TEMPULSE.GLOBAL en/of haar andere nationaal onafhankelijke dochtermaatschappijen (samen “TEMPULSE.GLOBAL”), maar kunnen ook berusten bij derden die TEMPULSE.GLOBAL het recht hebben verleend om ze weer te geven op de website van TEMPULSE.GLOBAL of een overeenkomstig recht om te linken (elektronische “verwijzing”) naar hun websites.

De exploitatie van de website TEMPULSE.GLOBAL op het internet houdt geen enkele overdracht van dergelijke rechten in, noch de toekenning van enig gebruiksrecht (buiten de hier gespecificeerde omvang).

Bij de toegang tot en het gebruik van deze website houdt u zich aan alle toepasselijke wetten.

U erkent dat wij uw persoonlijke informatie en gegevens kunnen gebruiken in overeenstemming met ons PRIVACYBELEID en COOKIEBELEID, die beide deel uitmaken van dit document. U gaat hierbij akkoord met ons PRIVACYBELEID en COOKIEBELEID en de verplichtingen die daarin aan u worden opgelegd.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN; GEEN GEBRUIK VAN DE NAAM OF HET LOGO VAN TEMPULSE.CONSULTANCY en TEMPULSE.GLOBAL.

Tenzij anders vermeld, is de inhoud van deze website afkomstig van ons of van een andere tak van TEMPULSE.GLOBAL.

Wij en onze licentiegevers behouden ons alle rechten voor die niet uitdrukkelijk worden verleend in de Gebruiksvoorwaarden.

“TEMPULSE.CONSULTANCY”, “TEMPULSE.CONSULTANCY GLOBAL”, het TEMPULSE.CONSULTANCY logo en lokale taalvarianten van de voornoemde woorden, en bepaalde productnamen, evenals alle kop- en voetteksten die ernaar verwijzen, en symbolen die op deze website voorkomen, zijn beschermde woord- en dienstmerken van dochterondernemingen van TEMPULSE CONSULTANCY GLOBAL.

Tenzij uitdrukkelijk toegestaan in de gebruiksvoorwaarden, mogen de naam “TEMPULSE CONSULTANCY”, “TEMPULSE CONSULTANCY GLOBAL”, en “TEMPULSE.GLOBAL “, evenals “MYTEMPULSE.GLOBAL”, en het logo van TEMPULSE CONSULTANCY of lokale taalvarianten van voornoemde handelsmerken niet alleen of in combinatie met andere woorden of ontwerpelementen worden gebruikt. Deze namen, merken of logo’s mogen in geen enkele schriftelijke, mondelinge, visuele of andere vorm worden gebruikt in een persbericht, advertentie of ander promotie- of marketingmateriaal of -medium, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door TEMPULSE.CONSULTANCY en/of TEMPULSE.GLOBAL of haar vertegenwoordigers. Om een dergelijke toestemming te verkrijgen, gelieve het CONTACT FORM te gebruiken.

Verwijzingen op deze website naar handelsmerken van derden dienen uitsluitend ter identificatie en impliceren niet dat deze derden toestemming hebben verleend voor deze website of de inhoud ervan. Deze Gebruiksvoorwaarden geven u geen toestemming om de handelsmerken van dergelijke derden te gebruiken.

 

AFWIJZING VAN AANSPRAKELIJKHEID EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

De website TEMPULSE.GLOBAL is opgezet om algemene informatie en advies te verstrekken over specifieke onderwerpen, maar niet om afzonderlijke onderwerpen diepgaand te behandelen. De website TEMPULSE.GLOBAL is niet bedoeld om bindend advies te geven (ook niet over boekhoudkundige, fiscale, juridische of investeringsaangelegenheden), enige andere dienst of werk of enig antwoord op een gerelateerde vraag. Dienovereenkomstig kunt u voor geen enkele beslissing of handeling vertrouwen op de inhoud van deze website en dient u daarom altijd een geschikte gekwalificeerde adviseur te raadplegen over zaken die betrekking hebben op uw persoonlijke financiën en bedrijf.

Indien u echter, ondanks dit advies, een beslissing of handeling baseert op de inhoud van deze website, doet u dit geheel op eigen risico; eventuele schade of gevolgschade die voortvloeit uit het feit dat u een beslissing of handeling baseert op de inhoud van deze website, kan niet worden verhaald op TEMPULSE.GLOBAL, noch op haar aandeelhouders, bestuurders of werknemers van TEMPULSE CONSULTANCY GLOBAL. Dit geldt ongeacht de rechtsgrondslag (nationaal of internationaal, contractrecht, onrechtmatige daad, enz. De informatie die op de website wordt gepresenteerd (inclusief de beschikbare documenten) wordt alleen beschikbaar gesteld binnen het bovengenoemde kader in zijn oorspronkelijke context.

TEMPULSE CONSULTANCY GLOBAL geeft geen garantie, waarborg of andere waarborg voor de juistheid, nauwkeurigheid, volledigheid, kwaliteit en/of bruikbaarheid van de daar gepresenteerde informatie (inclusief de daar beschikbare documenten).

UW GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE IS OP EIGEN RISICO EN U AANVAARDT DE VOLLEDIGE VERANTWOORDELIJKHEID EN HET RISICO VAN VERLIES ALS GEVOLG VAN DERGELIJK GEBRUIK, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT VERLIES VAN GEBRUIK OF GEGEVENS. WIJ ZIJN NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE SCHADE, GEVOLGSCHADE OF BESTRAFFENDE SCHADE OF ENIGE ANDERE SCHADE, HETZIJ CONTRACTUEEL, OP GROND VAN DE WET, ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, NALATIGHEID) OF ANDERSZINS, IN VERBAND MET OF VOORTVLOEIEND UIT HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE, ZELFS ALS WIJ OP DE HOOGTE WAREN OF HADDEN MOETEN ZIJN VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

BEPAALDE ELEKTRONISCHE LINKS (zogenaamde “links”) op deze website leiden naar websites, bronnen of hulpmiddelen die door derden worden aangeboden. “KOPPELINGEN” OP DEZE WEBSITE LEIDEN NAAR WEBSITES, BRONNEN OF HULPMIDDELEN DIE WORDEN GELEVERD DOOR DERDEN WAAROVER WIJ GEEN CONTROLE HEBBEN, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DERGELIJKE SITES DIE WORDEN GELEVERD DOOR ANDERE LEDEN VAN TEMPULSE CONSULTANCY GLOBAL OF INDIVIDUELE WERKNEMERS VAN DERGELIJKE DOCHTERONDERNEMINGEN, ZONDER HET VOORGAANDE TE BEPERKEN, GEVEN WIJ GEEN UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIE OF WAARBORG VOOR DERGELIJKE WEBSITES, BRONNEN EN HULPMIDDELEN EN KOPPELINGEN NAAR DERGELIJKE WEBSITES, BRONNEN EN HULPMIDDELEN MOGEN NIET WORDEN OPGEVAT ALS EEN GOEDKEURING DOOR ONS VAN DEZE WEBSITES, BRONNEN EN HULPMIDDELEN OF DE INHOUD ERVAN.

DE BOVENSTAANDE UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID GELDEN NIET ALLEEN VOOR ONS, MAAR OOK VOOR EN TEN GUNSTE VAN ELK ANDER LID VAN TEMPULSE CONSULTANCY GLOBAL EN VOOR ONZE EN HUN MEDEWERKERS.

DE BOVENSTAANDE UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID ZIJN VAN TOEPASSING VOOR ZOVER MAXIMAAL IS TOEGESTAAN DOOR DE WET, IN CONTRACT, STATUUT, ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, NALATIGHEID) OF ANDERSZINS.

 

AANVULLENDE VOORWAARDEN

Indien een of meer van deze Gebruiksvoorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar worden geacht in een rechtsgebied, dan (1) zullen ze in dat rechtsgebied worden geïnterpreteerd voor zover maximaal is toegestaan door de wet, op een zodanige manier dat hun bedoeling zoveel mogelijk wordt verwezenlijkt en zullen de overige Gebruiksvoorwaarden volledig van kracht blijven, en (2) zullen deze Gebruiksvoorwaarden in alle andere rechtsgebieden volledig van kracht blijven.

Wij kunnen deze Gebruiksvoorwaarden, naar eigen goeddunken, te allen tijde wijzigen door de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden te plaatsen onder de koppeling “GEBRUIKSVOORWAARDEN” (d.w.z. op de website die u momenteel bekijkt) of elders op deze website.

Dergelijke wijzigingen zijn van kracht vanaf het moment van publicatie, tenzij we expliciet anders aangeven. Het is uw verantwoordelijkheid om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen in de “GEBRUIKSVOORWAARDEN” door deze website te bezoeken.

Door de website te bezoeken nadat de “GEBRUIKSVOORWAARDEN” zijn gewijzigd

gaat u akkoord met de gewijzigde “GEBRUIKSVOORWAARDEN”. De verzameltermen “klant”, “werknemer” en dergelijke zijn gelijkelijk van toepassing op mannen en vrouwen en moeten daarom als sekseneutraal worden beschouwd.

Cookies

DEZE WEBSITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES OM DE WEBSITE-ERVARING TE OPTIMALISEREN EN EEN GOEDE WERKING VAN DE WEBSITE TE GARANDEREN.

Deze Cookie Notice maakt deel uit van ons PRIVACYBELEID.

Voor meer informatie over hoe wij de aan ons toevertrouwde gegevens/informatie behandelen en beschermen, zie onze link naar het PRIVACYBELEID. Om u te voorzien van informatie die is afgestemd op uw individuele behoeften en relevant is voor u, maakt deze website gebruik van cookies om informatie over u en uw gebruikersgedrag te verzamelen en op te slaan. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een webserver op uw computer of ander apparaat worden opgeslagen voor internetgebruik.

Uw webbrowser stuurt deze cookies bij elk bezoek terug naar de website.

Dit stelt ons in staat om u te identificeren wanneer u de site opnieuw bezoekt en om informatie met betrekking tot uw voorkeuren op te slaan.

Meer informatie over cookies en hoe ze werken vind je hier.

Maar eerst moet je jezelf informeren over onze WETTELIJKE OPMERKING.

Telkens wanneer u onze website bezoekt, wordt er informatie opgeslagen met behulp van cookies en andere technologieën.

Door deze website te gebruiken, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies zoals hier beschreven.

HOE GEBRUIKEN WE COOKIES?

Bepaalde cookies die we gebruiken zijn noodzakelijk om u in staat te stellen door onze website te navigeren en bepaalde functies te gebruiken, zoals toegang tot beschermde gebieden en inhoud voor geregistreerde gebruikers.

We gebruiken ook functionele cookies om informatie op te slaan over de instellingen die u hebt geselecteerd en om onze website aan te passen aan uw behoeften.

Dit geldt bijvoorbeeld voor de selectie van taal en regio.

Deze informatie is geanonimiseerd en wordt niet gebruikt voor andere doeleinden dan hier beschreven. We maken ook gebruik van analysediensten waarmee we de impact van de inhoud van onze website kunnen bepalen en de interesse van bezoekers in de betreffende inhoud kunnen optimaliseren.

De services dragen ook bij aan het optimaliseren van de werking van de website.

Meer informatie hierover vindt u in ons PRIVACYBELEID.

Het aantal websitebezoekers wordt bijgehouden met behulp van webbakens (of trackingpixels). Prestatiecookies worden gebruikt om te herkennen hoeveel individuele bezoekers onze website bezoeken en hoe vaak. De registratie wordt uitsluitend voor statistische doeleinden gebruikt en niet om gebruikers persoonlijk te identificeren. Als u zich hebt geregistreerd en ingelogd op onze website, hebben we de mogelijkheid om deze informatie te koppelen aan informatie die ons wordt verstrekt door de analysediensten en cookies die we gebruiken.

Het doel hiervan is om meer te weten te komen over uw gebruiksgedrag op onze website.

Targeting cookies worden op deze website niet gebruikt om gerichte advertenties aan websitebezoekers te leveren. Als u meer informatie wilt over de cookies die wij gebruiken, kunt u contact met ons opnemen via datenschutz@tempulse.global.

HOE KUNT U COOKIES BEHEREN?

Door deze website te gebruiken, geeft u toestemming voor het opslaan van cookies op uw computer of ander apparaat voor internetgebruik.

U kunt het gebruik van cookies op elk gewenst moment controleren en beheren.

Als u echter cookies uitschakelt of cookies verwijdert die al op uw computer staan, kan dit UW TOEGANG TOT EN GEBRUIK VAN DE WEBSITE BEPERKEN.

BROWSERINSTELLINGEN:

Via de instellingen van uw browser kunt u meestal zien welke cookies er op uw computer staan, individuele cookies verwijderen of cookies van geselecteerde of alle websites uitschakelen.

Als u alle cookies verwijdert, worden alle voorkeursinstellingen verwijderd.

Dit geldt ook voor de deactivering van cookies die u al hebt uitgevoerd, aangezien de deactivering zelf is gekoppeld aan een cookie voor de opt-out.

Ga voor meer informatie over het uitschakelen of filteren van cookies via het menu van uw browser naar http://www.cookiecentral.com/faq/.

Voordat u deze websites bezoekt, moet u echter eerst onze WETTELIJKE OPMERKING lezen.

ANALYTISCHE COOKIES BEHEREN

Voor websites die analytische cookies gebruiken, kunt u de website in kwestie anoniem bezoeken door cookies te weigeren (opt-out).

Cookies van de volgende serviceproviders worden gebruikt om onze website aan te bieden:

Google Analytics: http://www.google.com/analytics/learn.privacy.html

Matomo: https://matomo.org/gdpr-analytics/

Meer informatie over ons gebruik van Google Analytics of Matomo vind je onder PRIVACY / Veiligheid.

SOCIALE TOETSEN

Wij bieden bezoekers van onze website het gebruik van zogenaamde

“SOCIALE KNOPPEN”. Met deze “SOCIAL BUTTONS” kan de gebruiker websites markeren of delen met andere mensen. De knoppen zijn gekoppeld aan websites van sociale media en stellen hun beheerders in staat om informatie over uw activiteiten op het internet vast te leggen, met inbegrip van uw gedrag op deze website.

Raadpleeg de respectieve gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van deze exploitanten om te weten te komen hoe zij uw gegevens gebruiken, hoe u uw gegevens kunt verwijderen of hoe u vooraf kunt voorkomen dat uw gegevens aan deze exploitanten worden doorgegeven (opt-out).

EXTERNE WEBDIENSTEN

In sommige gevallen maken we gebruik van externe webservices om informatie op onze website weer te geven. Dergelijke externe webservices worden bijvoorbeeld gebruikt om afbeeldingen en video’s te leveren.

Sociale media

Facebook

Met uw toestemming gebruikt onze website de bezoekersactiepixel van Facebook, Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”) om conversies te meten. Hiermee kan het gedrag van websitebezoekers worden gevolgd nadat ze zijn doorgestuurd naar de website van de aanbieder door op een Facebook-advertentie te klikken. Hierdoor kan de effectiviteit van Facebook-advertenties worden geëvalueerd voor statistische en marktonderzoeksdoeleinden en kunnen toekomstige reclamemaatregelen worden geoptimaliseerd. De verzamelde gegevens zijn anoniem voor ons als exploitant van deze website; we kunnen geen conclusies trekken over de identiteit van de gebruikers. De gegevens worden echter door Facebook opgeslagen en verwerkt, zodat een verbinding met het betreffende gebruikersprofiel mogelijk is en Facebook de gegevens voor eigen reclamedoeleinden kan gebruiken in overeenstemming met de Facebook Data Usage Policy. Hierdoor kan Facebook advertenties op Facebook-pagina’s en buiten Facebook plaatsen. Dit gebruik van de gegevens kan niet worden beïnvloed door ons als websitebeheerder. Voor deze doeleinden kan er ook een cookie op uw computer worden opgeslagen. Meer informatie over de bescherming van uw privacy vindt u in het privacybeleid van Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Je kunt ook de remarketingfunctie “Custom Audiences” gebruiken in de instellingen voor advertenties op https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen.

deactiveren. Hiervoor moet u zijn aangemeld bij Facebook. Als u geen Facebook-account hebt, kunt u de op gebruik gebaseerde advertenties van Facebook uitschakelen op de website van de European Interactive Digital Advertising Alliance: https://www.edaa.eu/.

Instagram

Op onze pagina’s zijn functies van de Instagram-service geïntegreerd. Deze functies worden aangeboden door Instagram Inc, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, VS. Als u bent ingelogd op uw Instagram-account, kunt u de inhoud van onze pagina’s koppelen aan uw Instagram-profiel door op de Instagram-knop te klikken. Hierdoor kan Instagram uw bezoek aan onze pagina’s koppelen aan uw gebruikersaccount. Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de pagina’s geen kennis hebben van de inhoud van de doorgestuurde gegevens of het gebruik ervan door Instagram.

Meer informatie hierover is te vinden in het privacybeleid van Instagram:

http://instagram.com/about/legal/privacy/.

LinkedIn

Plugins van het sociale netwerk LinkedIn, dat wordt beheerd door LinkedIn Ireland Unlimited Company Wilton Place, Dublin 2, Ierland, zijn op onze pagina’s geïntegreerd.

Je herkent de LinkedIn-knop aan de witte letters op een blauwe achtergrond.

Als je op deze knop klikt terwijl je bent aangemeld bij je LinkedIn-account, kun je inhoud van onze website aanbevelen op LinkedIn. Hierdoor kan LinkedIn

het bezoek aan onze website toe te wijzen aan uw gebruikersaccount. Wij hebben geen kennis van de inhoud van de verzonden gegevens of het gebruik ervan door LinkedIn.

Om te voorkomen dat LinkedIn bovenstaande gegevens verzamelt, moet je uitloggen bij LinkedIn.

Het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door LinkedIn, evenals uw rechten in dit verband en de instellingsmogelijkheden om uw privacy te beschermen, vindt u in de informatie over gegevensbescherming van LinkedIn:

https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_priv

Google+

Onze pagina’s bevatten plugins van het sociale netwerk Google+. Deze worden beheerd door Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS. De Google+ knop is te herkennen aan het Google logo (g) met het achtervoegsel “+”. Wanneer u een pagina op onze website bezoekt die een dergelijke plugin bevat, maakt uw browser een rechtstreekse verbinding met de servers van Google+. Daardoor wordt de informatie dat u onze website hebt bezocht, doorgestuurd naar Google. Als u tijdens uw bezoek aan onze website bent aangemeld bij Google+ via uw persoonlijke gebruikersaccount, kan Google+ het websitebezoek toewijzen aan dit account. Interacties via de plugin, bijv. het klikken op de “+1”-knop of het achterlaten van commentaar, worden dan doorgestuurd naar Google+ en daar opgeslagen. Als u deze gegevensoverdracht wilt voorkomen, dient u zich voor uw bezoek aan onze website bij Google+ uit te loggen.

Het doel en de omvang van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Google+, evenals uw rechten in dit verband en het instellen van opties om uw privacy te beschermen, vindt u in de informatie over gegevensbescherming van Google+.

Youtube

Onze pagina’s bevatten plugins van YouTube, dat eigendom is van Google Inc. en gevestigd is in San Bruno, Californië, VS. De YouTube-knop is herkenbaar aan het gelijknamige opschrift. Wanneer je een pagina op onze website bezoekt die een dergelijke plug-in bevat, maakt je browser een directe verbinding met de servers van YouTube. Dit vertelt de YouTube-server welke specifieke pagina van onze website je hebt bezocht. Als je tijdens je bezoek aan onze website bent aangemeld bij je persoonlijke YouTube-gebruikersaccount, stel je YouTube in staat om je surfgedrag direct toe te wijzen aan je persoonlijke account. Als je een dergelijke gegevensoverdracht wilt voorkomen, moet je uitloggen bij YouTube voordat je onze website bezoekt.

Het doel en de omvang van het verzamelen van gegevens en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door YouTube, evenals jouw rechten in dit verband en het instellen van opties om jouw privacy te beschermen, kun je vinden in de informatie over gegevensbescherming van YouTube op:

https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de.

Pinterest

Op onze pagina’s zijn plugins van het sociale netwerk Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, USA (“Pinterest”) geïntegreerd. De Pin-it knop is herkenbaar aan de letter P op een lichte achtergrond.

Als u op deze knop klikt terwijl u bent ingelogd op uw Pinterest account, kunt u de inhoud van onze website koppelen aan uw Pinterest profiel. Hierdoor kan Pinterest uw bezoek aan onze website koppelen aan uw gebruikersaccount. We hebben geen kennis van de inhoud van de verzonden gegevens of het gebruik ervan door Pinterest. Om te voorkomen dat Pinterest de bovengenoemde gegevens verzamelt, kunt u uitloggen bij Pinterest.

Het doel en de reikwijdte van het verzamelen van gegevens en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door Pinterest, evenals uw rechten in dit verband en het instellen van opties om uw privacy te beschermen, kunt u vinden in de informatie van Pinterest over gegevensbescherming.

Tumblr

Onze pagina’s maken gebruik van knoppen van de Tumblr-service. De aanbieder is Tumblr, Inc, 35 East 21st St, 10th Floor, New York, NY 10010, VS. Met deze knoppen kunt u een bericht of pagina op Tumblr delen of de aanbieder op Tumblr volgen. Wanneer u een van onze websites met een Tumblr-knop bezoekt, maakt de browser een directe verbinding met de Tumblr-servers. Wij hebben geen invloed op de omvang van de gegevens die Tumblr verzamelt en verzendt met behulp van deze plugin.

Momenteel worden het IP-adres van de gebruiker en de URL van de betreffende website verzonden.

Meer informatie hierover is te vinden in het privacybeleid van Tumblr op

https://www.tumblr.com/privacy/de

Deel dit

ShareThis biedt een aanpasbare tool voor sociaal delen die het delen van online inhoud vereenvoudigt. U kunt eenvoudig delen op het web met uw vrienden op sociale sites zoals Facebook, Twitter, e-mail, Digg, Reddit en meer met een tool (“ShareThis Icoon”). In aanvulling op het delen van dienst die rechtstreeks aan u, onze technologie stelt ons ook in staat om informatie te verzamelen over het browsen en delen van websites die gebruik maken van onze ShareThis pictogram of reclame-technologie (“Publisher”). Dit stelt ShareThis, uitgevers, adverteerders en gegevenspartners in staat om relevante, gerichte advertenties, analyses en gegevensmodellering te leveren op basis van sociaal delen (ShareThis-pictogram en alle toepassingen, diensten en andere technologieën die door ShareThis aan uitgevers worden geleverd – “Publisher-toepassingen”). U kunt de websites die gebruikmaken van de ShareThis Publisher-toepassingen herkennen aan het ShareThis-pictogram op de website. Ons doel is om reclame mogelijk te maken door producten en/of diensten weer te geven waarin u geïnteresseerd bent op basis van uw recente browse- en/of deelgedrag zonder te identificeren wie u bent via naam, e-mail of telefoonnummer. Dit wordt vaak op interesses gebaseerde reclame (“IBA”) of online gedragsgerichte reclame (“OBA”) genoemd. Als u bijvoorbeeld navigeert naar en surft op Website A die ShareThis Publisher-toepassingen gebruikt, kunt u, wanneer u vervolgens Website B online bezoekt, advertenties te zien krijgen die zijn gepersonaliseerd, maar niet gepersonaliseerd, op Website A op basis van uw sociaal delen en/of browsegeschiedenis of andere persoonlijk identificeerbare informatie.

Meer informatie over IBA / OBA vind je hier.

Rechten van betrokkenen

U hebt te allen tijde het recht om het gebruik van uw persoonlijke gegevens te beperken. Om de uitvoering van uw rechten aan te vragen, kunt u rechtstreeks contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming, wiens contactgegevens u aan het begin van dit document vindt. U kunt gebruik maken van de volgende rechten van de betrokkene.

Recht op informatie

Elke betrokkene heeft het recht om een overzicht te ontvangen van de persoonlijke gegevens die door u worden verwerkt.

Recht op correctie

Elke betrokkene heeft het recht om de door hem/haar verwerkte persoonsgegevens te laten rectificeren.

Recht op annulering

Elke betrokkene heeft het recht om de door hem/haar verwerkte persoonsgegevens te laten wissen, mits geen wettelijke verplichtingen dit verhinderen.

Beperkingsrecht

Elke betrokkene heeft het recht om de verwerking van zijn persoonlijke gegevens voor verder gebruik te beperken.

Recht van bezwaar

Elke betrokkene heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens voor verder gebruik.

Recht op gegevensoverdracht

Elke betrokkene heeft het recht om de door hem/haar verwerkte persoonsgegevens in een machinaal leesbaar formaat te laten overdragen aan derden voor verder gebruik.

De informatie over gegevensbescherming bijwerken

Deze informatie over gegevensbescherming wordt voortdurend aangepast aan de huidige functies, technologieën en toepasselijke wetgeving. Dit gebeurt met onregelmatige tussenpozen. Het privacybeleid op de website is in alle gevallen van toepassing.